Brother MFC 9340 CDW

Kom­pak­tné mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie pre ma­lé kan­ce­lá­rie, vy­uží­va­jú­ce jed­nop­re­cho­do­vú LED tech­no­ló­giu fa­reb­nej tla­če. Ok­rem obojstran­nej tla­če umož­ňu­je aj obojstran­né ske­no­va­nie či ko­pí­ro­va­nie do­ku­men­tov a pos­lú­ži aj ako fax.

Tla­čia­reň má zá­sob­ník na 250 lis­tov pa­pie­ra A4. Po­dá­vač si po­ra­dí s rôz­ny­mi druh­mi pa­pie­ra od re­cyk­lo­va­né­ho až po lesk­lé obál­ky. Na­mies­to la­se­rov vy­uží­va LED di­ódy, tak­že mô­že byť men­šia ako ek­vi­va­len­tné la­se­ro­vé tla­čiar­ne. Auto­ma­tic­ký po­dá­vač do­ku­men­tov zjed­no­du­šu­je a zrý­chľu­je ske­no­va­nie, ko­pí­ro­va­nie či faxova­nie viacstra­no­vých do­ku­men­tov. Vý­ho­dou mo­de­lu MFC-9340CDW je mož­nosť ske­no­va­nia pria­mo do e-mai­lu. Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie vy­uží­va do­ty­ko­vý dis­plej s uh­lo­prieč­kou 9,3 cm a preh­ľad­ne rie­še­nou po­nu­kou fun­kcií a mož­nos­tí nas­ta­vo­va­nia pa­ra­met­rov. Pod­svie­te­ná nu­me­ric­ká klá­ves­ni­ca v pra­vej čas­ti do­ty­ko­vej ob­ra­zov­ky sa zob­ra­zí iba vte­dy, ak ak­ti­vu­je­te fax, prí­pad­ne iné fun­kcie, kto­ré vy­ža­du­jú za­dá­va­nie dát. Je­di­né fy­zic­ké tla­čid­lo má fun­kciu Štart/Stop.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter