Klávesnica Genius Scorpion K5

V pros­tre­dí her­ných klá­ves­níc je vý­ber ši­ro­ký, no ce­ny čas­to prek­ro­čia fi­nan­čné mož­nos­ti mla­dé­ho hrá­ča. Ge­nius však v spod­nej ce­no­vej čas­ti svoj­ho por­tfó­lia po­nú­ka klá­ves­ni­cu zo sé­rie GX Ga­ming, kto­rá ta­kú­to cie­ľo­vú sku­pi­nu us­po­ko­jí až prek­va­pi­vo dob­re.

Pri pr­vom poh­ľa­de Scor­pion K5 vy­tvá­ra do­jem nie­koľ­ko­ná­sob­ne drah­šie­ho pro­duk­tu. Pri­či­nil sa o to di­zajn z les­klé­ho plas­tu a klá­ve­sy s vy­so­kým zdvi­hom a povr­chom, kto­rý sa neš­mý­ka. Vý­rob­ca sa po­kú­sil o do­siah­nu­tie er­go­nó­mie po­mo­cou rôz­nej úrov­ne zdvi­hu a nak­lo­ne­nia klá­ve­sov sme­rom k pou­ží­va­te­ľo­vi. Od drah­ších mo­de­lov sa K5 od­li­šu­je ab­sen­ciou do­da­toč­ných fun­kčných klá­ve­sov. Na­priek to­mu hrá­čov os­lo­ví hlav­ne efek­tným pod­svie­te­ním, kto­ré je mno­ho­fa­reb­né. Ško­da iba, že sa far­by ne­da­jú pre­pí­nať po jed­nej. Vý­rob­ca zvo­lil rie­še­nie, pri kto­rom je časť klá­ves­ni­ce pod­svie­te­ná jed­nou far­bou, ďal­šia inou atď. Za­chra­ňu­je to však štyr­mi stup­ňa­mi in­ten­zi­ty pod­svie­te­nia, kto­ré sa za­čí­na­jú od nu­lo­vé­ho sta­vu až po re­žim, v kto­rom sa klá­ve­sy po­ma­ly roz­svie­tia a zha­sí­na­jú. Nad­štan­dar­dné fun­kcie sa tu pred­sa len da­jú vy­vo­lať po­mo­cou klá­ve­su Fn rov­na­ko ako na no­te­boo­koch. Ide hlav­ne o nas­ta­ve­nia sú­vi­sia­ce so zvu­kom a spúš­ťa­ním ap­li­ká­cií, nap­rík­lad inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča. Hrá­či oce­nia fun­kciu Win lock, kto­rej ak­ti­vá­ciou za­brá­ni­te pre­cho­du po­čí­ta­ča po­čas hra­nia späť do sys­té­mu ne­žia­du­cim stla­če­ním klá­ve­su Win­dows. Že sa to stá­va čas­tej­šie, ako by sa zda­lo, a dví­ha to ad­re­na­lín, potvr­dí is­to kaž­dý skú­se­ný hráč. Prí­jem­ne nás prek­va­pil aj ča­so­vač pod­svie­te­nia, kto­rý po ne­ja­kom ča­se inak­ti­vi­ty pou­ží­va­te­ľa svet­lo úpl­ne vy­pne. Fun­kcia an­ti-ghos­ting za­bez­pe­čí, že klá­ves­ni­ca spra­cu­je všet­ky si­mul­tán­ne stla­če­né klá­ve­sy (maximál­ne 19), a pre­to žiad­ne stla­če­nie ne­bu­de zby­toč­né či ne­zaz­na­me­na­né. Zoz­nam mož­nos­tí uzat­vá­ra schop­nosť vy­tvá­rať tri prí­ka­zy na si­mu­lo­va­nie opa­ko­va­né­ho stla­če­nia rov­na­ké­ho klá­ve­su s dĺžkou 40, 60 a 80 zna­kov.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter