Synology DS216play

Dvoj­dis­ko­vý NAS Syn­olo­gy s pod­po­rou 4K Ultra HD tran­skó­do­va­nia je veľ­mi ti­chý a je pri­tom len o ma­lý kú­sok väč­ší než 3,5" exter­ný disk, tak­že sa dá umies­tniť kde­koľ­vek, nap­rík­lad aj na stôl ved­ľa po­čí­ta­ča. Je­ho di­zajn je veľ­mi jed­no­du­chý, k dis­po­zí­cii má šach­ty na dva inter­né 2,5" ale­bo 3,5" dis­ky s roz­hra­ním SA­TA s maximál­nou ka­pa­ci­tou až do 2× 8 TB.

K dis­po­zí­cii má päť re­ži­mov kon­fi­gu­rá­cie pev­ných dis­kov (Syn­olo­gy Hyb­rid RAID, štan­dard­ný, JBOD, RAID 0 a RAID 1), z kto­rých si vy­be­rie­te ten naj­vhod­nej­ší pre va­še pot­re­by. Na za­dnej stra­ne NAS sú por­ty USB 3.0 a USB 2.0, kto­ré mož­no vy­užiť na pri­po­je­nie a zdie­ľa­nie tla­čiar­ne USB v sie­ti ale­bo exter­né­ho dis­ku USB (prí­pad­ne čí­tač­ky pa­mä­ťo­vých ka­riet či fo­toa­pa­rá­tu), kto­ré­ho ob­sah sa dá ľah­ko zá­lo­ho­vať (sko­pí­ro­vať na inter­ný disk), pre­chá­dzať ním a ma­ni­pu­lo­vať s je­ho ob­sa­hom. Pri­po­je­ný disk USB, sa­moz­rej­me, vy­uží­va­te ako prí­dav­né úlo­žis­ko, vďa­ka čo­mu zvý­ši­te ka­pa­ci­tu NAS a ob­chá­dza­te 2× 8 TB li­mit inter­ných dis­kov.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter