HAL3000 Zeus

Čes­ký vý­rob­ca PC má vo svo­jom por­tfó­liu ve­ľa her­ných po­čí­ta­čov. Pre hrá­čov, kto­rí nech­cú či ne­mô­žu vlas­tniť naj­vý­kon­nej­šie a naj­drah­šie „de­lo", no zá­ro­veň sa neus­po­ko­ja so stro­jom, kto­rý naj­nov­šie her­né ti­tu­ly sot­va zvlád­ne na stred­ných de­tai­loch, je dob­rá voľ­ba HA­L3000 Zeus s gra­fic­kou kar­tou GTX960.

Di­zajn

Zos­ta­va Zeus pri­chá­dza k pou­ží­va­te­ľo­vi s po­mer­ne ne­ná­pad­nou čier­nou skrin­kou Si­len­tiumPC Bru­tus M25 Pu­re Black. Tá sto­jí na vy­šších no­hách, pre­to­že prie­du­chu chla­de­nia je v spod­nej čas­ti. Pou­ži­té ma­te­riá­ly sú kov a tvr­dé plas­ty, tak­že vy­ho­to­ve­nie pô­so­bí ma­sív­ne, no hrúb­ka ple­chu 0,6 mm je prie­mer­ná hod­no­ta. Ov­lá­da­cie pr­vky sa na­chá­dza­jú v hor­nej čas­ti skrin­ky. Náj­de­te tu ok­rem na­pá­ja­cie­ho a re­se­to­va­cie­ho tla­čid­la aj in­di­kač­né LED, vstu­py na slú­chad­lá a mik­ro­fón, por­ty USB a čí­tač­ku ka­riet SD. Na re­gu­lá­ciu otá­čok až pia­tich chla­dia­cich ven­ti­lá­to­rov slú­ži troj­stup­ňo­vý pre­pí­nač. Zbe­ra­te­ľa ška­tu­ľo­vých ver­zií hier a sof­tvé­ru zrej­me po­te­ší aj op­tic­ká me­cha­ni­ka DVD, tak­že di­gi­tál­na dis­tri­bú­cia ne­bu­de je­di­ný zdroj hier.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter