Lenovo IdeaPad B70-80

Mo­de­lo­vý rad B pred­sta­vu­je pri znač­ke Le­no­vo no­te­boo­ky ur­če­né biz­nis­me­nom, kto­rí pot­re­bu­jú veľ­ký dis­plej, sluš­ný vý­kon a pri­tom za­cho­va­nú mo­bi­li­tu.

Dis­plej a di­zajn

Ta­ký je aj mo­del Idea­Pad B70-80, kto­rý pri­chá­dza na trh so 17,3-pal­co­vým dis­ple­jom. Pre­sa­dzu­je sa hlav­ne veľ­kou zob­ra­zo­va­cou plo­chou, kto­rú mož­no pri pod­ni­ka­ní vy­užiť nap­rík­lad na tvor­bu do­ku­men­tov a pre­zen­tá­cií.

Di­zajn za­ria­de­nia je kon­zer­va­tív­ny a plas­to­vé ša­si ne­pat­rí k naj­pev­nej­ším. Klá­ves­ni­co­vá aj dis­ple­jo­vá časť sa v ot­vo­re­nom sta­ve mier­ne pre­hý­ba­jú. Po za­tvo­re­ní kry­tu je no­te­book dos­ta­toč­ne pev­ný na pre­ná­ša­nie. Mu­sí­me poch­vá­liť prí­jem­ne konštruo­va­nú neh­luč­nú klá­ves­ni­cu, kto­rej ne­chý­ba nu­me­ric­ká časť. To je v trie­de pod­ni­ko­vých no­te­boo­kov dô­le­ži­tý dopl­nok, uľah­ču­jú­ci čas­té za­dá­va­nie čí­sel­ných úda­jov.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter