Samsung Gear S2 Classic

No­vé in­te­li­gen­tné ho­din­ky Gear S2, kto­ré Sam­sung pred­sta­vil na veľtr­hu IFA, sa do­dá­va­jú v ele­gan­tnej aj špor­to­vej ver­zii. Na tes­to­va­nie sme ma­li k dis­po­zí­cii ele­gant­ný va­riant, kto­rý sa lí­ši vy­me­ni­teľ­ným re­mien­kom a men­ší­mi roz­mer­mi. Z hľa­dis­ka fun­kcio­na­li­ty sú obe ver­zie to­tož­né.

Di­zajn a konštruk­cia

In­ži­nie­ri a di­zaj­né­ri sa sna­ži­li náj­sť čo naj­in­tui­tív­nej­ší spô­sob ov­lá­da­nia a zno­vuob­ja­vi­li lu­ne­tu, te­da otoč­ný pr­ste­nec oko­lo ci­fer­ní­ka, kto­rý poz­ná­te z niek­to­rých ty­pov špor­to­vých a po­tá­pač­ských ho­di­niek. Vý­ho­da ta­ké­ho­to rie­še­nia je v tom, že na roz­diel od kla­sic­ké­ho do­ty­ko­vé­ho ov­lá­da­nia si pri otá­ča­ní lu­ne­ty pr­sta­mi ne­zak­rý­va­te úda­je na dis­ple­ji. Ťaž­ko po­ve­dať, či bol naj­skôr de­fi­no­va­ný kru­ho­vý tvar te­le­sa ho­di­niek a dis­ple­ja, pre­to­že ta­ké­to ho­din­ky, ako nes­tar­nú­ca di­zaj­no­vá kla­si­ka, sú stá­le naj­ob­ľú­be­nej­šie, a po­tom pri­šiel ná­pad s lu­ne­tou ale­bo opač­ne, di­zajn sa po­dria­dil fi­lo­zo­fii ov­lá­da­nia. Tak či onak, vzni­kol majstrov­ský kú­sok, čo sa tý­ka di­zaj­nu aj er­go­nó­mie.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter