Intel Compute Stick

Pro­to­typ toh­to po­čí­ta­ča v puz­dre v tva­re kľú­ča USB sme už pred­sta­vi­li, vte­dy eš­te s Win­dows 8.1. Keď­že ide o prie­kop­ní­ka v tej­to ka­te­gó­rii za­ria­de­ní, otes­tu­je­me aj fi­nál­ny pro­dukt s Win­dows 10.

Di­zajn a konštruk­cia

Te­le­so z les­klé­ho čier­ne­ho plas­tu s vy­čnie­va­jú­cim ko­nek­to­rom HDMI tva­rom pri­po­mí­na kľúč USB, no roz­me­ry by sa da­li pri­rov­nať skôr k di­kta­fó­nu. Vnút­ri je štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor In­tel Atom Z3735F s 2 GB RAM a 32 GB úlož­né­ho pries­to­ru eMMC. Ten si pou­ží­va­teľ mô­že roz­ší­riť po­mo­cou kar­ty mic­ro SD s pod­po­ro­va­nou ka­pa­ci­tou až 128 GB. Ak od­mys­lí­me dis­plej, har­dvé­ro­vá vý­ba­va sa ni­čím ne­lí­ši od bež­né­ho tab­le­tu s pro­ce­so­rom In­tel. Ana­ló­giu s tab­le­tom pou­ži­je­me aj na hod­no­te­nie stup­ňa mi­nia­tu­ri­zá­cie. Na­priek pr­vot­né­mu oča­re­niu stup­ňom mi­nia­tu­ri­zá­cie pri po­rov­na­ní ob­je­mu, kto­rý má k dis­po­zí­cii elek­tro­ni­ka v tab­le­te, kde väč­ši­nu pries­to­ru za­be­rá ba­té­ria, zis­tí­te, že konštruk­té­ri tých­to za­ria­de­ní ma­jú k dis­po­zí­cii vlas­tne ove­ľa väč­ší pries­tor.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter