ASUS ZenFone Selfie

Do­mi­nan­tnú vlas­tnosť toh­to smar­tfó­nu, pod­ľa kto­rej bol aj po­me­no­va­ný, od­ha­lí­te už pri pr­vom poh­ľa­de na pred­nú ste­nu, pres­nej­šie na veľ­ký ob­jek­tív nad dis­ple­jom. Zna­me­ná väč­ší ob­jek­tív aj vy­ššiu kva­li­tu či no­vé mož­nos­ti pri zho­to­vo­va­ní sel­fies?

Di­zajn a konštruk­cia

Mo­de­lo­vý rad Zen avi­zu­je luxus­nú povr­cho­vú úp­ra­vu plas­to­vej za­dnej ste­ny a jem­ne brú­se­né sús­tred­né kru­hy na plo­che pod dis­ple­jom, pres­nej­šie pod tro­ji­cou an­droi­do­vých do­ty­ko­vých tla­či­diel, kto­ré nie sú sú­čas­ťou dis­ple­ja. Vďa­ka za­ob­le­né­mu za­dné­mu kry­tu sa te­le­fón dá nie­len po­hodl­ne dr­žať, ale aj ľah­ko ucho­piť a zod­vih­núť zo sto­la. Povr­cho­vá úp­ra­va v pia­tich at­rak­tív­nych fa­reb­ných od­tie­ňoch aso­ciu­je brú­se­ný kov, tak­že tu ne­za­ne­chá­te od­tlač­ky pr­stov. Dos­ta­toč­ne veľ­ké tla­čid­lo na re­gu­lo­va­nie hla­si­tos­ti je umies­tne­né na za­dnej ste­ne pod ob­jek­tí­vom fo­toa­pa­rá­tu. Slú­ži zá­ro­veň ako spúšť fo­toa­pa­rá­tu, čo oce­ní­te pre­dov­šet­kým pri sním­kach sel­fie, le­bo tla­čid­lo sa dá in­tui­tív­ne náj­sť po­mo­cou uka­zo­vá­ka. Tro­chu nez­vy­čaj­né je umies­tne­nie tla­čid­la na za­pnu­tie na hor­nej stra­ne. Op­ti­mál­ne za­ob­le­nie za­dné­ho kry­tu pri dr­ža­ní v ru­ke do­dá­va sub­jek­tív­ny po­cit ten­ké­ho prís­tro­ja na­priek to­mu, že hrúb­ka v stre­de je až 10,9 mm. Na ok­ra­ji je to už len 3,9 mm. Po od­ob­ra­tí za­dnej ste­ny zís­ka­te prís­tup k dvom slo­tom na SIM kar­ty. Slot na SIM 1 je pos­cho­do­vý a umož­ňu­je za­su­núť aj kar­tu mic­ro SD. Ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 3000 mAh je vy­me­ni­teľ­ná.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter