Internet vecí zmení našu budúcnosť

Inter­net ve­cí je os­tro sle­do­va­ný smer vý­vo­ja in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, kto­rý má po­ten­ciál úpl­ne zme­niť na­šu spo­loč­nosť. Ako v sú­čas­nos­ti pre­bie­ha je­ho im­ple­men­tá­cia a ako bu­de svet pl­ný vzá­jom­ne pre­po­je­nej elek­tro­ni­ky fun­go­vať o päť či de­sať ro­kov?

Inter­net ve­ci, skrá­te­ne IoT (z an­glic­ké­ho Inter­net of Things), je frek­ven­to­va­ná té­ma pos­led­ných ro­kov. Aj keď je ten­to smer vý­vo­ja z hľa­dis­ka kon­co­vých pro­duk­tov stá­le eš­te v plien­kach, už dnes v ňom ne­po­chyb­ne vi­dieť ob­rov­ský po­ten­ciál. IoT nie je kon­krét­na tech­no­ló­gia ale­bo kon­krét­ne za­ria­de­nie. Ide o kon­cepč­ný rá­mec skla­da­jú­ci sa z mno­hých pred­stáv, ná­pa­dov a prís­tu­pov, pri­čom je­ho hlav­ná idea je pre­po­je­nie ob­rov­ské­ho množ­stva za­ria­de­ní, kto­ré si vzá­jom­ne zdie­ľa­jú dá­ta aj bez účas­ti člo­ve­ka. Do pop­re­dia sa dos­tá­va­jú „in­te­li­gen­tné“ žia­rov­ky, dve­re, zá­mky, ter­mos­ta­ty, práč­ky, chlad­nič­ky, hu­dob­né sys­té­my a po­dob­ne. Za­ria­de­nia mož­no ov­lá­dať na di­aľ­ku po­mo­cou po­čí­ta­ča, naj­čas­tej­šie v po­do­be smar­tfó­nu. Tým­to sme­rom vý­vo­ja sa vy­da­lo veľ­ké množ­stvo aj tých naj­výz­nam­nej­ších spo­loč­nos­tí a ta­kis­to ne­ko­neč­ný zá­stup star­tu­pov a ťah na tú­to brán­ku je vi­di­teľ­ný na všet­kých sú­čas­ných vý­sta­vách IT. Bež­ný pou­ží­va­teľ však ani zďa­le­ka nie je stre­dom „ves­mí­ru IoT“. Ten­to kon­cept má to­tiž veľ­ký po­ten­ciál aj v rám­ci in­dus­triál­ne­ho pou­ži­tia, kde mô­že byť pros­tried­kom na zvý­še­nie efek­ti­vi­ty ce­lých fab­rík. Od in­te­li­gen­tných do­mov sa tak po­sú­va­me k in­te­li­gen­tným pod­ni­kom, mes­tám a na­po­kon ce­lej infra­štruk­tú­re na­šej spo­loč­nos­ti.  

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter