Hrozby umelej inteligencie

Je vý­voj ume­lej in­te­li­gen­cie správ­nym sme­rom tech­no­lo­gic­ké­ho pok­ro­ku ale­bo je to is­tá ces­ta k na­šej zá­hu­be? Len ťaž­ko by sme hľa­da­li šťav­na­tej­šiu té­mu pre fan­tas­tov. Čo si však o tej­to prob­le­ma­ti­ke my­slia vý­vo­jár­ske špič­ky v re­le­van­tných od­bo­roch?

Ur­či­te kaž­dý či­ta­teľ už ve­ľak­rát na­ra­zil na člá­nok s ty­pic­kým ob­ráz­kom Ter­mi­ná­to­ra sto­ja­ce­ho na ľud­ských leb­kách, kto­rý je akou­si iko­nou a poz­ná­va­cím zna­me­ním tech­no­lo­gic­kej ka­tak­liz­my. Vzos­tup ume­lej in­te­li­gen­cie a nás­led­né zot­ro­če­nie či vy­hla­de­nie ľud­stva je vďač­ná té­ma a ta­kis­to ne­vy­čer­pa­teľ­ný návrh pre hollywood­skych sce­ná­ris­tov či auto­rov ve­dec­ko-fan­tas­tic­kej li­te­ra­tú­ry. V tom­to člán­ku sa však čo naj­viac od­tr­hne­me od všeo­bec­ných pred­stáv, zá­ba­vy a plo­chých úvah a za­me­ria­me sa pre­dov­šet­kým na to, ako sa k tej­to té­me sta­va­jú špič­ky v re­le­van­tných od­bo­roch. Teo­re­tic­kým prin­cí­pom a ta­kis­to ak­tuál­ne­mu sta­vu vý­vo­ja ume­lej in­te­li­gen­cie (UI) sme sa ve­no­va­li v PC RE­VUE už v mno­hých člán­koch. Ten­to­raz te­da tie­to zá­kla­dy viac-me­nej pres­ko­čí­me a bu­de­me sa ve­no­vať naj­mä po­ves­tné­mu „čo ak?". Pros­tred­níc­tvom ná­zo­rov a prík­la­dov od vý­vo­já­rov a ve­dec­kých špi­čiek sa vám po­kú­si­me prib­lí­žiť si­tuáciu, kto­rá mô­že pri sku­toč­nom vy­vi­nu­tí ume­lej in­te­li­gen­cie nad­ľud­ské­ho cha­rak­te­ru nas­tať.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter