Akasa DuoDock X2

Do­ko­va­cia sta­ni­ca na dva dis­ky s fun­kciou klo­no­va­nia vie byť ne­nah­ra­di­teľ­ným nás­tro­jom. Pre ko­ho je to­to za­ria­de­nie ur­če­né a čo (ne)do­ká­že?

Duo­Dock X2 je ma­lá ška­tuľ­ka s dvo­ma šach­ta­mi na pri­po­je­nie dis­ko­vých jed­no­tiek s roz­hra­ním SA­TA vo všet­kých for­má­toch, te­da 3,5, 2,5 a 1,8". Pra­cov­ný re­žim je dvo­ja­ký. Po­mo­cou pre­pí­na­ča na za­dnom pa­ne­li zvo­lí­te, či chce­te dok pou­ží­vať ako prís­tu­po­vý bod k dá­tam do/z váš­ho po­čí­ta­ča ale­bo na vy­tvo­re­nie iden­tic­ké­ho ob­ra­zu zdro­jo­vé­ho dis­ku. Op­ro­ti al­ter­na­tív­nym rie­še­niam je v obid­voch prí­pa­doch po­hodl­nej­ší, šet­rí čas i pe­nia­ze. Ne­vy­ža­du­je to­tiž žiad­ne prís­lu­šen­stvo či zdĺha­vú mon­táž a prí­pad­nú de­mon­táž z po­čí­ta­čo­vej skrin­ky. Dis­ky jed­no­du­cho za­su­nie­te do štr­bín a fun­gu­je­te s obid­vo­ma sú­čas­ne. Na po­hodl­né od­strá­ne­nie dis­kov sú k dis­po­zí­cii boč­né tla­čid­lá slú­žia­ce na ich po­dob­ra­tie. M

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vzde­la­nie z naj­lep­ších škôl na sve­te pre kaž­dé­ho aj za­dar­mo
Chcete si rozšíriť vzdelanie v nejakom odbore pre prácu alebo hľadáte zdroj kvalitných informácií z oblasti, ktorá je vaším koníčkom? Dnes sa možno dostať zadarmo ku kurzom a prednáškam z najprestížnejších univerzít na svete. čítať »
 
Ako rie­šiť ži­vot­né si­tuácie cez web
Na jednotný prístup k službám poskytovaným úradmi slúži Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) na adrese slovensko.sk. ÚPVS využíva takzvanú virtuálnu centralizáciu. čítať »
 
Kam krá­ča sa­te­lit­ný prí­jem TV?
Satelitné vysielanie patrí dnes medzi najčastejšie formy šírenia televízneho a rozhlasového vysielania, či už signál prijímate individuálne, alebo prostredníctvom operátora káblovej TV. Poďme sa preto pozrieť, ako sa to celé začalo, ako to funguje a kam smeruje vývoj. čítať »
 
Ako fun­gu­je stro­jo­vý prek­lad
Napriek výkonu a kapacitám moderných počítačov nie je strojový preklad, hlavne medzi jazykmi, ktoré majú úplne odlišné princípy gramatiky a sémantiky, triviálna záležitosť. Typický príklad takejto dvojice jazykov je slovenčina a angličtina. čítať »
 
Bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­jú­ce kom­po­nen­ty
Nie každý má príležitosť budovať inteligentný dom alebo domácnosť súčasne so stavbou či rekonštrukciou rodinného domu, prípadne generálnou rekonštrukciou bytu, keď je príležitosť zabudovať potrebnú kabeláž. čítať »
 
Mic­ro­soft Corp.
Spoločnosť založili Bill Gates a Paul Allen v roku 1975 po získaní kontraktu na vývoj interpretera jazyka BASIC pre mikropočítač Altair 8800. Sídlo má sídlo v americkom Redmonde. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 7. časť
Databázový server MS SQL (Microsoft SQL) je populárny vďaka jeho rozsiahlym možnostiam a kvalitnej podpore. No ako to už býva, flexibilita softvéru a robustnosť prinášajú aj viac možností pre útočníka. čítať »
 
Ma­py a lo­ka­li­zá­cia
Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter