Stratégia intercloudu

Pri príl­eži­tos­ti Par­tner­ských dní Cis­co sme po­lo­ži­li nie­koľ­ko otá­zok Pe­de­ro­vi Ulan­de­ro­vi, vice­pre­zi­den­to­vi Cis­co pre cloud, kto­rý je ok­rem iné­ho zod­po­ved­ný za stra­té­giu inter­clou­du, clou­du clou­dov, kto­rý Cis­co bu­du­je v spo­lup­rá­ci s par­tner­mi. Pre za­ují­ma­vosť Pe­der Ulan­der pred­tým pô­so­bil v za­kla­da­teľ­skom tí­me Cloud.com, čo bo­la jed­na z prie­kop­níc­kych fi­riem v ob­las­ti clou­du.

PCR: Ako Cis­co vy­svet­ľu­je po­jem inter­cloud?

PU: Cloud je je­den z vlaj­ko­vých tech­no­lo­gic­kých tren­dov. Cis­co je vzhľa­dom na svo­je pro­duk­to­vé por­tfó­lio dô­le­ži­tým do­dá­va­te­ľom clou­do­vej infra­štruk­tú­ry. Pos­ky­tu­je sie­ťo­vé rie­še­nia, server­y, bez­peč­nos­tné kom­po­nen­ty a rie­še­nia. Nap­rík­lad sme vý­znam­ným do­dá­va­te­ľom tech­no­ló­gií pre Ama­zon cloud, pre­dov­šet­kým vir­tuál­nych rou­te­rov. Inter­cloud je sú­bor clou­do­vých slu­žieb a rie­še­ní vrá­ta­ne ap­li­kač­ných rám­cov a roz­hra­ní API pre ve­rej­né aj pri­vát­ne clou­dy, kde zá­kaz­ní­ci mô­žu pro­fi­to­vať z rie­še­ní Cis­co na zvý­še­nie efek­ti­vi­ty, flexibil­nos­ti a bez­peč­nos­ti. Čo­raz viac vy­stu­pu­je do pop­re­dia inter­ak­cia a ko­mu­ni­ká­cia ty­pu cloud-cloud, pre­to v na­šich tech­no­ló­giách a rie­še­niach zoh­ľad­ňu­je­me aj inter­ope­ra­bi­li­tu me­dzi glo­bál­ny­mi pub­lic clou­do­vý­mi plat­for­ma­mi, ako sú Ama­zon, Mic­ro­soft Azu­re, Goog­le a ďal­ší. Pre­po­je­nie lo­kál­nych clou­dov do glo­bál­nej sie­te umož­ní vy­tvo­riť šká­lo­va­teľ­nú, dis­tri­buo­va­nú a bez­peč­nú ar­chi­tek­tú­ru pre no­vú ge­ne­rá­ciu ap­li­ká­cií.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mig­ru­je­me ap­li­ká­cie pre Win­dows 8.1 a Win­dows Pho­ne
Ak máte vytvorené aplikácie pre niektorú z uvedených platforiem, prípadne univerzálnu aplikáciu pre Windows a Windows Phone 8.1, ich migrácia na univerzálnu Windows Platform (UWP) aplikáciu pre Windows 10 je jednoduchá a bezproblémová. čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné smartfóny a tablety majú bohatú senzorovú výbavu - spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, merač intenzity osvetlenia, náklonomer a systém na určovanie polohy. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 3. časť
V tejto časti seriálu na chvíľu odbočíme od produktívno-používateľskej časti Linuxu a budeme sa venovať jeho správe. V Linuxe aj po rokoch stále platí fakt, že jeho „najvýkonnejšia" forma administrácie prebieha v príkazovom riadku (shell, console, terminal...). čítať »
 
Ke­dy ide prog­ra­má­tor do sta­ré­ho že­le­za?
Ženské časopisy ich ignorujú a Hollywood točí o nich zlomyseľné seriály. Chodia v tričkách rôznych farieb s grafikami neraz ešte čudnejšími ako oni sami. V lete nosia do práce sandále s ponožkami, v zime turistické topánky. čítať »
 
In­di­vi­duál­ny a kom­plex­ný sys­tém vás po­su­nie bliž­šie k zá­kaz­ní­ko­vi
Spoločnosti stále častejšie stavajú na individualite a procesy nastavujú primárne tak, aby čo najlepšie reagovali na rôznorodé želania zákazníkov. čítať »
 
Expe­ri­men­tu­je­me so sen­zor­mi
V predchádzajúcich častiach nášho voľne koncipovaného seriálu venovaného internetu vecí sme sa zamerali na dosku Raspberry Pi 2, petože na nej môže bežať Windows 10 IoT Core, čo v praxi znamená jednoduchú migráciu, a teda veľkú motiváciu pre vývojárov aplikácií Windows. Táto časť bude zameraná na senzory. čítať »
 
Pe­ri­fé­rie a prá­ca s LCD dis­ple­jom
V predchádzajúcich častiach sme pracovali s Arduinom tak, že programy sa spúšťali v Arduine, ale klávesnicu a obrazovku sme si „požičali" z počítača, na ktorom sme Arduino programovali. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter