Gamebox

Tri­ne 3: The Ar­ti­facts of Power

Pre­sun do troch roz­me­rov zvyk­ne hrám skôr ub­lí­žiť ako po­môcť, ale exis­tu­jú aj vý­nim­ky, nap­rík­lad sé­ria GTA. Sé­ria Tri­ne sa po dvoch kú­zel­ných di­eloch v 2D ta­kis­to pre­sú­va k úpl­nej pries­to­ro­vej slo­bo­de, no za­cho­vá­va si svo­ju naj­sil­nej­šiu strán­ku - krás­ne gra­fic­ké spra­co­va­nie, kto­ré ani nie je o poč­te po­ly­gó­nov či roz­lí­še­ní textúr (aj keď sú tech­nic­ky vý­bor­né), ale skôr o nád­her­nom vý­tvar­nom po­da­ní. Stá­le je to ak­čná „hop­sač­ka" s ob­čas­ným bo­jom a vra­cia sa aj tro­ji­ca hr­di­nov v zlo­že­ní mág, bo­jov­ník a zlo­dej­ka. Čo však hre chý­ba, je zá­bav­nosť há­da­niek z pre­doš­lých di­elov. Auto­ri ako­by len expe­ri­men­to­va­li s 3D pries­to­rom a bá­li sa pri­dať na ob­ťaž­nos­ti. Na­vy­še ce­lá hra je len aký­si úvod do väč­šie­ho dob­rod­ruž­stva. Je po­mer­ne krát­ka a chý­ba jej po­riad­ne za­kon­če­nie (doh­rá­te ju v prie­be­hu nie­koľ­kých ho­dín). Fa­nú­ši­ko­via by však ne­ma­li vá­hať, stá­le je to Tri­ne a ten­to­raz aj s hl­bším prí­be­hom.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mig­ru­je­me ap­li­ká­cie pre Win­dows 8.1 a Win­dows Pho­ne
Ak máte vytvorené aplikácie pre niektorú z uvedených platforiem, prípadne univerzálnu aplikáciu pre Windows a Windows Phone 8.1, ich migrácia na univerzálnu Windows Platform (UWP) aplikáciu pre Windows 10 je jednoduchá a bezproblémová. čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné smartfóny a tablety majú bohatú senzorovú výbavu - spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, merač intenzity osvetlenia, náklonomer a systém na určovanie polohy. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 3. časť
V tejto časti seriálu na chvíľu odbočíme od produktívno-používateľskej časti Linuxu a budeme sa venovať jeho správe. V Linuxe aj po rokoch stále platí fakt, že jeho „najvýkonnejšia" forma administrácie prebieha v príkazovom riadku (shell, console, terminal...). čítať »
 
Ke­dy ide prog­ra­má­tor do sta­ré­ho že­le­za?
Ženské časopisy ich ignorujú a Hollywood točí o nich zlomyseľné seriály. Chodia v tričkách rôznych farieb s grafikami neraz ešte čudnejšími ako oni sami. V lete nosia do práce sandále s ponožkami, v zime turistické topánky. čítať »
 
In­di­vi­duál­ny a kom­plex­ný sys­tém vás po­su­nie bliž­šie k zá­kaz­ní­ko­vi
Spoločnosti stále častejšie stavajú na individualite a procesy nastavujú primárne tak, aby čo najlepšie reagovali na rôznorodé želania zákazníkov. čítať »
 
Expe­ri­men­tu­je­me so sen­zor­mi
V predchádzajúcich častiach nášho voľne koncipovaného seriálu venovaného internetu vecí sme sa zamerali na dosku Raspberry Pi 2, petože na nej môže bežať Windows 10 IoT Core, čo v praxi znamená jednoduchú migráciu, a teda veľkú motiváciu pre vývojárov aplikácií Windows. Táto časť bude zameraná na senzory. čítať »
 
Pe­ri­fé­rie a prá­ca s LCD dis­ple­jom
V predchádzajúcich častiach sme pracovali s Arduinom tak, že programy sa spúšťali v Arduine, ale klávesnicu a obrazovku sme si „požičali" z počítača, na ktorom sme Arduino programovali. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter