Mobilná aplikácia Tatra banky

Ban­ky sa sna­žia im­ple­men­to­vať do svo­jich mo­bil­ných ap­li­ká­cií at­rak­tív­ne a uži­toč­né fun­kcie na ze­fek­tív­ne­nie naj­čas­tej­šie vy­ko­ná­va­ných úko­nov. Tat­ra ban­ka umož­ňu­je svo­jim klien­tom vý­ber z ban­ko­ma­tu mo­bi­lom a mož­nosť zob­ra­ze­nia niek­to­rých úda­jov cez in­te­li­gen­tné ho­din­ky.

Vý­ber z ban­ko­ma­tu mo­bi­lom je k dis­po­zí­cii už viac ako rok a za to­to ob­do­bie ju mi­ni­mál­ne raz pou­ži­lo 30 000 klien­tov. Naj­väč­šia vý­ho­da je tá, že pri vý­be­re ho­to­vos­ti z ban­ko­ma­tu ne­pot­re­bu­je­te mať pri se­be pla­tob­nú kar­tu a jed­ným mo­bi­lom si mô­že­te vy­be­rať ho­to­vosť aj z via­ce­rých úč­tov. Roztr­ži­tej­ší klien­ti oce­ňu­jú, že mo­bil na roz­diel od pla­tob­nej kar­ty ne­za­bud­ne­te v ban­ko­ma­te. Tá­to me­tó­da na­vy­še eli­mi­nu­je mož­nosť skim­min­gu, te­da sko­pí­ro­va­nia úda­jov z pla­tob­nej kar­ty po­mo­cou za­ria­de­nia podstr­če­né­ho do slo­tu ban­ko­ma­tu. Po­kiaľ vy­be­rá­te ho­to­vosť čas­tej­šie a na kon­ci me­sia­ca sa sna­ží­te spo­me­núť ,na aký účel ste pe­nia­ze pou­ži­li, pri vý­be­re ho­to­vos­ti z ban­ko­ma­tu mo­bi­lom mô­že­te pri­dať poz­nám­ku, kto­rá sa zob­ra­zí aj v inter­net ban­kin­gu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mig­ru­je­me ap­li­ká­cie pre Win­dows 8.1 a Win­dows Pho­ne
Ak máte vytvorené aplikácie pre niektorú z uvedených platforiem, prípadne univerzálnu aplikáciu pre Windows a Windows Phone 8.1, ich migrácia na univerzálnu Windows Platform (UWP) aplikáciu pre Windows 10 je jednoduchá a bezproblémová. čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné smartfóny a tablety majú bohatú senzorovú výbavu - spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, merač intenzity osvetlenia, náklonomer a systém na určovanie polohy. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 3. časť
V tejto časti seriálu na chvíľu odbočíme od produktívno-používateľskej časti Linuxu a budeme sa venovať jeho správe. V Linuxe aj po rokoch stále platí fakt, že jeho „najvýkonnejšia" forma administrácie prebieha v príkazovom riadku (shell, console, terminal...). čítať »
 
Ke­dy ide prog­ra­má­tor do sta­ré­ho že­le­za?
Ženské časopisy ich ignorujú a Hollywood točí o nich zlomyseľné seriály. Chodia v tričkách rôznych farieb s grafikami neraz ešte čudnejšími ako oni sami. V lete nosia do práce sandále s ponožkami, v zime turistické topánky. čítať »
 
In­di­vi­duál­ny a kom­plex­ný sys­tém vás po­su­nie bliž­šie k zá­kaz­ní­ko­vi
Spoločnosti stále častejšie stavajú na individualite a procesy nastavujú primárne tak, aby čo najlepšie reagovali na rôznorodé želania zákazníkov. čítať »
 
Expe­ri­men­tu­je­me so sen­zor­mi
V predchádzajúcich častiach nášho voľne koncipovaného seriálu venovaného internetu vecí sme sa zamerali na dosku Raspberry Pi 2, petože na nej môže bežať Windows 10 IoT Core, čo v praxi znamená jednoduchú migráciu, a teda veľkú motiváciu pre vývojárov aplikácií Windows. Táto časť bude zameraná na senzory. čítať »
 
Pe­ri­fé­rie a prá­ca s LCD dis­ple­jom
V predchádzajúcich častiach sme pracovali s Arduinom tak, že programy sa spúšťali v Arduine, ale klávesnicu a obrazovku sme si „požičali" z počítača, na ktorom sme Arduino programovali. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter