Zoner Photo Studio 18

Ok­rem jed­no­duch­šie­ho ov­lá­da­nia a vý­raz­né­ho zrý­chle­nia niek­to­rých fun­kcií pri­ná­ša no­vá ver­zia po­pu­lár­ne­ho edi­to­ra na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií mož­nosť ne­deš­truk­tív­nych úp­rav fo­tog­ra­fií a vy­tvo­re­nie pre­zen­tač­né­ho full HD vi­dea z vlas­tných ob­ráz­kov.

Priz­naj­me si, že roz­de­le­nie „kom­pe­ten­cií" me­dzi mo­du­ly pred­chá­dza­jú­cej ver­zie ne­bo­lo veľ­mi in­tui­tív­ne. Pre­to má no­vá ver­zia tri hlav­né mo­du­ly: Správ­ca, Vy­vo­lať a Edi­tor. V po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­ci­mi ver­zia­mi je pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie ap­li­ká­cie viac kon­zer­va­tív­ne a me­nej fa­reb­né. Tú­to zme­nu hod­no­tí­me veľ­mi po­zi­tív­ne, pre­to­že pri edi­to­va­ní nič neod­vá­dza va­šu po­zor­nosť od ob­ráz­ka. Ab­sen­cia hor­nej liš­ty a me­nu pos­ky­tu­je viac pries­to­ru na prá­cu. Me­nu zob­ra­zí­te po­mo­cou iko­ny v ľa­vom hor­nom ro­hu. Mož­nosť vy­tvo­re­nia vlas­tnej liš­ty zos­ta­la, lišta sa však zob­ra­zí na boč­nom pa­ne­li. V sek­cii po­moc­ní­ka náj­de­te aj Zo­ner Pho­to Benchmark, kto­rý umož­ňu­je otes­to­vať vý­kon váš­ho po­čí­ta­ča s oh­ľa­dom na gra­fic­ké a dis­ko­vé ope­rá­cie pou­ží­va­né na prá­cu s fo­tog­ra­fia­mi.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mig­ru­je­me ap­li­ká­cie pre Win­dows 8.1 a Win­dows Pho­ne
Ak máte vytvorené aplikácie pre niektorú z uvedených platforiem, prípadne univerzálnu aplikáciu pre Windows a Windows Phone 8.1, ich migrácia na univerzálnu Windows Platform (UWP) aplikáciu pre Windows 10 je jednoduchá a bezproblémová. čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné smartfóny a tablety majú bohatú senzorovú výbavu - spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, merač intenzity osvetlenia, náklonomer a systém na určovanie polohy. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 3. časť
V tejto časti seriálu na chvíľu odbočíme od produktívno-používateľskej časti Linuxu a budeme sa venovať jeho správe. V Linuxe aj po rokoch stále platí fakt, že jeho „najvýkonnejšia" forma administrácie prebieha v príkazovom riadku (shell, console, terminal...). čítať »
 
Ke­dy ide prog­ra­má­tor do sta­ré­ho že­le­za?
Ženské časopisy ich ignorujú a Hollywood točí o nich zlomyseľné seriály. Chodia v tričkách rôznych farieb s grafikami neraz ešte čudnejšími ako oni sami. V lete nosia do práce sandále s ponožkami, v zime turistické topánky. čítať »
 
In­di­vi­duál­ny a kom­plex­ný sys­tém vás po­su­nie bliž­šie k zá­kaz­ní­ko­vi
Spoločnosti stále častejšie stavajú na individualite a procesy nastavujú primárne tak, aby čo najlepšie reagovali na rôznorodé želania zákazníkov. čítať »
 
Expe­ri­men­tu­je­me so sen­zor­mi
V predchádzajúcich častiach nášho voľne koncipovaného seriálu venovaného internetu vecí sme sa zamerali na dosku Raspberry Pi 2, petože na nej môže bežať Windows 10 IoT Core, čo v praxi znamená jednoduchú migráciu, a teda veľkú motiváciu pre vývojárov aplikácií Windows. Táto časť bude zameraná na senzory. čítať »
 
Pe­ri­fé­rie a prá­ca s LCD dis­ple­jom
V predchádzajúcich častiach sme pracovali s Arduinom tak, že programy sa spúšťali v Arduine, ale klávesnicu a obrazovku sme si „požičali" z počítača, na ktorom sme Arduino programovali. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter