Podložka Logitech G640

Skú­se­ní hrá­či dob­re ve­dia, že aj ta­ká ba­nál­na vec, ako je pod­lož­ka pod myš, mô­že ov­plyv­niť va­šu hru. Pre pro­fe­sio­ná­la mô­že do­kon­ca zna­me­nať roz­diel me­dzi ži­vo­tom (ví­ťaz­stvom) a smr­ťou (preh­rou).

Lo­gi­tech do svoj­ho por­tfó­lia her­ných pe­ri­fé­rií za­ra­dil pod­lož­ky pre my­ši prib­liž­ne len pred ro­kom, ho­ci her­né my­ši vy­rá­ba už od­ne­pa­mä­ti. Vzá­jom­ná inter­ak­cia me­dzi sen­zo­rom my­ši a pod­kla­dom, kto­rý sní­ma, ov­plyv­ňu­je vý­sled­ný vý­kon, a pre­to je pod­lož­ka pria­mo od vý­rob­cu my­ši viac ako vhod­ný dopl­nok. No­vá pod­lož­ka Lo­gi­tech G640 mô­že na pr­vý poh­ľad pô­so­biť ako ho­cik­to­rá iná, len­že zda­nie kla­me. Je po­mer­ne ten­ká, no na­priek to­mu do­ká­že vy­rov­nať ne­rov­nos­ti na sto­le, na kto­rom dr­ží ako pri­ko­va­ná. Do­kon­ca ani na kl­zkom skle­nom povr­chu sa ne­poh­la ani o kú­sok. Vďa­čí za to ma­te­riá­lu (gu­me­nej vrstve) na spod­nej stra­ne. Lát­ko­vý povrch je čier­ny a s vý­nim­kou mod­ré­ho lo­ga G ne­má žiad­nu pot­lač. Štruk­tú­ra povr­chu pos­ky­tu­je op­ti­mál­ny

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mig­ru­je­me ap­li­ká­cie pre Win­dows 8.1 a Win­dows Pho­ne
Ak máte vytvorené aplikácie pre niektorú z uvedených platforiem, prípadne univerzálnu aplikáciu pre Windows a Windows Phone 8.1, ich migrácia na univerzálnu Windows Platform (UWP) aplikáciu pre Windows 10 je jednoduchá a bezproblémová. čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné smartfóny a tablety majú bohatú senzorovú výbavu - spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, merač intenzity osvetlenia, náklonomer a systém na určovanie polohy. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 3. časť
V tejto časti seriálu na chvíľu odbočíme od produktívno-používateľskej časti Linuxu a budeme sa venovať jeho správe. V Linuxe aj po rokoch stále platí fakt, že jeho „najvýkonnejšia" forma administrácie prebieha v príkazovom riadku (shell, console, terminal...). čítať »
 
Ke­dy ide prog­ra­má­tor do sta­ré­ho že­le­za?
Ženské časopisy ich ignorujú a Hollywood točí o nich zlomyseľné seriály. Chodia v tričkách rôznych farieb s grafikami neraz ešte čudnejšími ako oni sami. V lete nosia do práce sandále s ponožkami, v zime turistické topánky. čítať »
 
In­di­vi­duál­ny a kom­plex­ný sys­tém vás po­su­nie bliž­šie k zá­kaz­ní­ko­vi
Spoločnosti stále častejšie stavajú na individualite a procesy nastavujú primárne tak, aby čo najlepšie reagovali na rôznorodé želania zákazníkov. čítať »
 
Expe­ri­men­tu­je­me so sen­zor­mi
V predchádzajúcich častiach nášho voľne koncipovaného seriálu venovaného internetu vecí sme sa zamerali na dosku Raspberry Pi 2, petože na nej môže bežať Windows 10 IoT Core, čo v praxi znamená jednoduchú migráciu, a teda veľkú motiváciu pre vývojárov aplikácií Windows. Táto časť bude zameraná na senzory. čítať »
 
Pe­ri­fé­rie a prá­ca s LCD dis­ple­jom
V predchádzajúcich častiach sme pracovali s Arduinom tak, že programy sa spúšťali v Arduine, ale klávesnicu a obrazovku sme si „požičali" z počítača, na ktorom sme Arduino programovali. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter