Pencil 53

V štý­le čis­té­ho di­zaj­nu App­lu po­nú­ka spo­loč­nosť 53 svo­ju ap­li­ká­ciu Pa­per a di­gi­tál­nu ce­ruz­ku Pen­cil. Ho­ci Ste­ve Jobs od­mie­tal sty­lu­sy a po­dob­né kre­slia­ce po­môc­ky, v prí­pa­de Pen­cil Fif­tyT­hree by mož­no uro­bil vý­nim­ku. Jej pou­ží­va­nie je úpl­ne pri­ro­dze­né a in­tui­tív­ne. Tvar kla­sic­kej te­sár­skej ce­ruz­ky vý­bor­ne sad­ne do ru­ky a vy­slo­ve­ne lá­ka ski­co­vať na iPa­de ako na bež­nom pa­pie­ri. Tvar te­sár­skej ce­ruz­ky je tra­dič­ný, te­sá­ri a stav­bá­ri ju pou­ží­va­jú už dl­hé stá­ro­čia. Ku­že­ľo­vi­tý hrot pos­ky­tu­je ko­pu mož­nos­tí pou­ži­tia na pí­sa­nie, kres­le­nie a tie­ňo­va­nie. Uni­kát­ny mäk­ký hrot je tva­ro­va­ný tak, aby bo­lo mož­né vy­tvo­riť čia­ry všet­kých roz­me­rov, pri­čom hrot slú­ži na jem­né de­tai­ly a šik­má hra­na na hrub­šie čia­ry rov­na­ko ako pri kres­be kla­sic­kou ce­ruz­kou.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mig­ru­je­me ap­li­ká­cie pre Win­dows 8.1 a Win­dows Pho­ne
Ak máte vytvorené aplikácie pre niektorú z uvedených platforiem, prípadne univerzálnu aplikáciu pre Windows a Windows Phone 8.1, ich migrácia na univerzálnu Windows Platform (UWP) aplikáciu pre Windows 10 je jednoduchá a bezproblémová. čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné smartfóny a tablety majú bohatú senzorovú výbavu - spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, merač intenzity osvetlenia, náklonomer a systém na určovanie polohy. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 3. časť
V tejto časti seriálu na chvíľu odbočíme od produktívno-používateľskej časti Linuxu a budeme sa venovať jeho správe. V Linuxe aj po rokoch stále platí fakt, že jeho „najvýkonnejšia" forma administrácie prebieha v príkazovom riadku (shell, console, terminal...). čítať »
 
Ke­dy ide prog­ra­má­tor do sta­ré­ho že­le­za?
Ženské časopisy ich ignorujú a Hollywood točí o nich zlomyseľné seriály. Chodia v tričkách rôznych farieb s grafikami neraz ešte čudnejšími ako oni sami. V lete nosia do práce sandále s ponožkami, v zime turistické topánky. čítať »
 
In­di­vi­duál­ny a kom­plex­ný sys­tém vás po­su­nie bliž­šie k zá­kaz­ní­ko­vi
Spoločnosti stále častejšie stavajú na individualite a procesy nastavujú primárne tak, aby čo najlepšie reagovali na rôznorodé želania zákazníkov. čítať »
 
Expe­ri­men­tu­je­me so sen­zor­mi
V predchádzajúcich častiach nášho voľne koncipovaného seriálu venovaného internetu vecí sme sa zamerali na dosku Raspberry Pi 2, petože na nej môže bežať Windows 10 IoT Core, čo v praxi znamená jednoduchú migráciu, a teda veľkú motiváciu pre vývojárov aplikácií Windows. Táto časť bude zameraná na senzory. čítať »
 
Pe­ri­fé­rie a prá­ca s LCD dis­ple­jom
V predchádzajúcich častiach sme pracovali s Arduinom tak, že programy sa spúšťali v Arduine, ale klávesnicu a obrazovku sme si „požičali" z počítača, na ktorom sme Arduino programovali. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter