Logitech K380

Do­ty­ko­vá klá­ves­ni­ca na mo­bil­ných za­ria­de­niach sa sta­la na­ším kaž­do­den­ným spo­loč­ní­kom, no nie kaž­dé­mu vy­ho­vu­je ťu­kať na dis­plej bez hma­to­vej spät­nej väz­by. Mno­hým pou­ží­va­te­ľom naj­mä na tab­le­toch chý­ba kla­sic­ká har­dvé­ro­vá klá­ves­ni­ca a hľa­da­jú dopl­nky v po­do­be bez­drô­to­vej blue­toot­ho­vej klá­ves­ni­ce. No­vin­ka Lo­gi­tech rie­ši ten­to prob­lém a na­vy­še sa dá vy­užiť hneď s nie­koľ­ký­mi za­ria­de­nia­mi na­raz.

Lo­gi­tech K380 je pl­no­hod­not­ná har­dvé­ro­vá klá­ves­ni­ca, vy­ro­be­ná z od­ol­ných plas­tov. Na vy­ššiu od­ol­nosť je však vnút­ri vy­stu­že­ná ko­vo­vou plat­ňou, čo po­cí­ti­te na jej hmot­nos­ti, nie prá­ve prí­jem­nej na čas­té pre­ná­ša­nie. Nie je to sí­ce nič tra­gic­ké, no mať v prí­ruč­nej ba­to­ži­ne o 420 gra­mov viac is­te ni­ko­ho ne­po­te­ší. Na­pá­ja­ná je dvo­ma ce­ruz­ko­vý­mi AAA ba­té­ria­mi, kto­ré v za­ria­de­ní vy­dr­žia až dva ro­ky. Bez­drô­tov

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mig­ru­je­me ap­li­ká­cie pre Win­dows 8.1 a Win­dows Pho­ne
Ak máte vytvorené aplikácie pre niektorú z uvedených platforiem, prípadne univerzálnu aplikáciu pre Windows a Windows Phone 8.1, ich migrácia na univerzálnu Windows Platform (UWP) aplikáciu pre Windows 10 je jednoduchá a bezproblémová. čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné smartfóny a tablety majú bohatú senzorovú výbavu - spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, merač intenzity osvetlenia, náklonomer a systém na určovanie polohy. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 3. časť
V tejto časti seriálu na chvíľu odbočíme od produktívno-používateľskej časti Linuxu a budeme sa venovať jeho správe. V Linuxe aj po rokoch stále platí fakt, že jeho „najvýkonnejšia" forma administrácie prebieha v príkazovom riadku (shell, console, terminal...). čítať »
 
Ke­dy ide prog­ra­má­tor do sta­ré­ho že­le­za?
Ženské časopisy ich ignorujú a Hollywood točí o nich zlomyseľné seriály. Chodia v tričkách rôznych farieb s grafikami neraz ešte čudnejšími ako oni sami. V lete nosia do práce sandále s ponožkami, v zime turistické topánky. čítať »
 
In­di­vi­duál­ny a kom­plex­ný sys­tém vás po­su­nie bliž­šie k zá­kaz­ní­ko­vi
Spoločnosti stále častejšie stavajú na individualite a procesy nastavujú primárne tak, aby čo najlepšie reagovali na rôznorodé želania zákazníkov. čítať »
 
Expe­ri­men­tu­je­me so sen­zor­mi
V predchádzajúcich častiach nášho voľne koncipovaného seriálu venovaného internetu vecí sme sa zamerali na dosku Raspberry Pi 2, petože na nej môže bežať Windows 10 IoT Core, čo v praxi znamená jednoduchú migráciu, a teda veľkú motiváciu pre vývojárov aplikácií Windows. Táto časť bude zameraná na senzory. čítať »
 
Pe­ri­fé­rie a prá­ca s LCD dis­ple­jom
V predchádzajúcich častiach sme pracovali s Arduinom tak, že programy sa spúšťali v Arduine, ale klávesnicu a obrazovku sme si „požičali" z počítača, na ktorom sme Arduino programovali. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter