Hudba z internetu aj zadarmo

Hu­dob­ný prie­my­sel je neus­tá­le vo vý­vo­ji. Dnes sa dos­ta­ne­te k hud­be ove­ľa jed­no­duch­šie ako v mi­nu­los­ti. Ne­pot­re­bu­je­te ani zá­jsť do pre­daj­ne. Sta­čí zo­pár klik­nu­tí a pria­mo z rôz­nych webo­vých por­tá­lov si mô­že­te va­mi zvo­le­né pies­ne za­kú­piť, stiah­nuť za­dar­mo ale­bo len vy­po­čuť.

His­tó­ria

Re­vo­luč­né ob­do­bie na pre­lo­me 20. a 21. sto­ro­čia pri­nie­slo aj rých­le ší­re­nie hud­by pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu. V za­čiat­koch hu­dob­né spo­loč­nos­ti po­nú­ka­li dve mož­nos­ti. Za­kú­piť si ce­lý al­bum hu­dob­nej sku­pi­ny ale­bo mať prís­tup k via­ce­rým inter­pre­tom, sa­moz­rej­me, za me­sač­ný pop­la­tok. To veľ­mi ľu­ďom ne­vy­ho­vo­va­lo v prí­pa­de, že sa im pá­či­la jed­na či dve sklad­by z al­bu­mu a nech­ce­li pla­tiť za ce­lý. Hľa­da­li sa rôz­ne spô­so­by, ako to obísť. Do­čas­né, ale ne­le­gál­ne rie­še­nie bo­lo sťa­ho­va­nie hud­by za­dar­mo z pi­rát­skych strá­nok, ako napr. Nap­ster, Grok­ster či Ka­zaa. S kon­cep­ciou le­gál­ne­ho inter­ne­to­vé­ho ob­cho­du s hud­bou pri­šiel až za­kla­da­teľ spo­loč­nos­ti App­le Ste­ve Jobs. iTu­nes Sto­re bol a stá­le je jed­no­du­chý a preh­ľad­ný spô­sob sťa­ho­va­nia ce­lých al­bu­mov, ale aj jed­not­li­vých skla­dieb, čo dov­te­dy ne­bo­lo mož­né. Jed­na sklad­ba z iTu­nes Sto­re stá­la 99 cen­tov, čo bo­lo vý­hod­né pre tých, kto­rí si chce­li stiah­nuť zo­pár skla­dieb, a nie ce­lý al­bum, za kto­rý by za­pla­ti­li mno­ho­ná­sob­ne viac.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mig­ru­je­me ap­li­ká­cie pre Win­dows 8.1 a Win­dows Pho­ne
Ak máte vytvorené aplikácie pre niektorú z uvedených platforiem, prípadne univerzálnu aplikáciu pre Windows a Windows Phone 8.1, ich migrácia na univerzálnu Windows Platform (UWP) aplikáciu pre Windows 10 je jednoduchá a bezproblémová. čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné smartfóny a tablety majú bohatú senzorovú výbavu - spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, merač intenzity osvetlenia, náklonomer a systém na určovanie polohy. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 3. časť
V tejto časti seriálu na chvíľu odbočíme od produktívno-používateľskej časti Linuxu a budeme sa venovať jeho správe. V Linuxe aj po rokoch stále platí fakt, že jeho „najvýkonnejšia" forma administrácie prebieha v príkazovom riadku (shell, console, terminal...). čítať »
 
Ke­dy ide prog­ra­má­tor do sta­ré­ho že­le­za?
Ženské časopisy ich ignorujú a Hollywood točí o nich zlomyseľné seriály. Chodia v tričkách rôznych farieb s grafikami neraz ešte čudnejšími ako oni sami. V lete nosia do práce sandále s ponožkami, v zime turistické topánky. čítať »
 
In­di­vi­duál­ny a kom­plex­ný sys­tém vás po­su­nie bliž­šie k zá­kaz­ní­ko­vi
Spoločnosti stále častejšie stavajú na individualite a procesy nastavujú primárne tak, aby čo najlepšie reagovali na rôznorodé želania zákazníkov. čítať »
 
Expe­ri­men­tu­je­me so sen­zor­mi
V predchádzajúcich častiach nášho voľne koncipovaného seriálu venovaného internetu vecí sme sa zamerali na dosku Raspberry Pi 2, petože na nej môže bežať Windows 10 IoT Core, čo v praxi znamená jednoduchú migráciu, a teda veľkú motiváciu pre vývojárov aplikácií Windows. Táto časť bude zameraná na senzory. čítať »
 
Pe­ri­fé­rie a prá­ca s LCD dis­ple­jom
V predchádzajúcich častiach sme pracovali s Arduinom tak, že programy sa spúšťali v Arduine, ale klávesnicu a obrazovku sme si „požičali" z počítača, na ktorom sme Arduino programovali. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter