Reprosústavy nielen pre náročných audiofilov

Trh s po­čí­ta­čo­vý­mi rep­ro­sús­ta­va­mi sa za pos­led­ných 10 ro­kov vý­raz­ne zme­nil. Vý­rob­co­via sa sús­tre­ďu­jú naj­mä na lac­nej­šie mi­nia­túr­ne ste­reo­sús­ta­vy so štý­lo­vým mo­der­ným di­zaj­nom. No čo si má vy­brať člo­vek, kto­ré­mu ide pre­dov­šet­kým o kva­lit­ný zvuk? V tom­to člán­ku sa po­zrie­me na pár vhod­ných adep­tov.

Kva­lit­ný zvuk v praxi

Pod­ľa čo­ho spoz­ná­te dob­re hra­jú­ci audio­sys­tém? Zvu­ko­vý pre­jav má znieť pre­dov­šet­kým ver­ne a neut­rál­ne. Či­že ak z rep­ro­duk­to­rov za­znie kla­vír, mal by znieť tak ako sku­toč­ný kla­vír. Ten­to efekt sa dá do­siah­nuť je­di­ne kom­bi­ná­ciou nie­koľ­kých ve­cí. V pr­vom ra­de je to vy­rov­na­ná frek­ven­čná cha­rak­te­ris­ti­ka ce­lé­ho audio­sys­té­mu. Vo zvu­ku by ne­ma­lo nič chý­bať, ale ani do­mi­no­vať. Náš sluch je naj­viac cit­li­vý na prob­lé­my na stred­ných frek­ven­ciách a prá­ve to­to je naj­chú­los­ti­vej­šia ob­lasť väč­ši­ny rep­ro­sús­tav. Ďal­šia pod­mien­ka je pres­né pries­to­ro­vé po­da­nie. V ideál­nom prí­pa­de to­tiž pri po­čú­va­ní pres­ta­ne­te vní­mať rep­ro­sús­ta­vy ako dva bo­do­vé zdro­je zvu­ku, ale rep­ro­duk­ciu vní­ma­te len ako veľ­kú zvu­ko­vú scé­nu, kto­rú má­te pred se­bou. S tým sú­vi­sí ďal­ší fak­tor, kto­rým je lo­ka­li­zá­cia. Sa­ma pries­to­ro­vosť zvu­ku (ale­bo ak chce­te, je­ho „vzduš­nosť") je bez jas­nej lo­ka­li­zo­va­teľ­nos­ti po­lo­hy jed­not­li­vých nás­tro­jov v ste­reo­fón­nom ob­ra­ze viac-me­nej zby­toč­ná. Niek­to­ré audio­sys­té­my to­tiž pos­ky­tu­jú bo­ha­tý pries­to­ro­vý zvuk, ale keď za­vrie­te oči, nie ste schop­ní ur­čiť pres­nú po­lo­hu spe­vá­ka, gi­ta­ry a po­dob­ne. Pri rep­ro­duk­cii dob­rej hu­dob­nej nah­ráv­ky na kva­lit­nej audio­zos­ta­ve by ste ma­li byť bez prob­lé­mov schop­ní ro­zoz­nať ľa­vo-pra­vú po­lo­hu jed­not­li­vých hu­dob­ných nás­tro­jov a do­kon­ca aj ich pos­ta­ve­nie sme­rom do hĺbky zvu­ko­vej scé­ny. Na to je ok­rem kva­lit­né­ho zvu­ko­vé­ho apa­rá­tu ne­vyh­nut­ná aj dob­re skom­po­no­va­ná a nah­ra­tá hud­ba z bez­stra­to­vé­ho zvu­ko­vé­ho for­má­tu (napr. FLAC) a akus­tic­ká úp­ra­va mies­tnos­ti (akus­tic­ké ob­kla­dy, di­fúz­ne a ab­sor­pčné plo­chy).

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mig­ru­je­me ap­li­ká­cie pre Win­dows 8.1 a Win­dows Pho­ne
Ak máte vytvorené aplikácie pre niektorú z uvedených platforiem, prípadne univerzálnu aplikáciu pre Windows a Windows Phone 8.1, ich migrácia na univerzálnu Windows Platform (UWP) aplikáciu pre Windows 10 je jednoduchá a bezproblémová. čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné smartfóny a tablety majú bohatú senzorovú výbavu - spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, merač intenzity osvetlenia, náklonomer a systém na určovanie polohy. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 3. časť
V tejto časti seriálu na chvíľu odbočíme od produktívno-používateľskej časti Linuxu a budeme sa venovať jeho správe. V Linuxe aj po rokoch stále platí fakt, že jeho „najvýkonnejšia" forma administrácie prebieha v príkazovom riadku (shell, console, terminal...). čítať »
 
Ke­dy ide prog­ra­má­tor do sta­ré­ho že­le­za?
Ženské časopisy ich ignorujú a Hollywood točí o nich zlomyseľné seriály. Chodia v tričkách rôznych farieb s grafikami neraz ešte čudnejšími ako oni sami. V lete nosia do práce sandále s ponožkami, v zime turistické topánky. čítať »
 
In­di­vi­duál­ny a kom­plex­ný sys­tém vás po­su­nie bliž­šie k zá­kaz­ní­ko­vi
Spoločnosti stále častejšie stavajú na individualite a procesy nastavujú primárne tak, aby čo najlepšie reagovali na rôznorodé želania zákazníkov. čítať »
 
Expe­ri­men­tu­je­me so sen­zor­mi
V predchádzajúcich častiach nášho voľne koncipovaného seriálu venovaného internetu vecí sme sa zamerali na dosku Raspberry Pi 2, petože na nej môže bežať Windows 10 IoT Core, čo v praxi znamená jednoduchú migráciu, a teda veľkú motiváciu pre vývojárov aplikácií Windows. Táto časť bude zameraná na senzory. čítať »
 
Pe­ri­fé­rie a prá­ca s LCD dis­ple­jom
V predchádzajúcich častiach sme pracovali s Arduinom tak, že programy sa spúšťali v Arduine, ale klávesnicu a obrazovku sme si „požičali" z počítača, na ktorom sme Arduino programovali. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter