QR kódy zbavené tajomstva

Na­priek to­mu, že sa s QR kód­mi stre­tá­va­me v bež­nom ži­vo­te po­mer­ne čas­to, nie všet­kým je zrej­mé, na čo tie­to zá­had­né sym­bo­ly vlas­tne slú­žia a ako sa pou­ží­va­jú.

QR kód (po an­glic­ky QR - Quick Res­pon­se, te­da rých­la reak­cia) je v prin­cí­pe dvoj­roz­mer­ný čia­ro­vý kód, vy­vi­nu­tý v ro­ku 1994 ja­pon­skou spo­loč­nos­ťou Den­so-Wave , kto­rý umož­ňu­je ulo­žiť pod­stat­ne väč­šie množ­stvo in­for­má­cií ako štan­dard­ný čia­ro­vý kód EAN. Pô­vod­ne QR kó­dy slú­ži­li na ozna­čo­va­nie sú­čias­tok a mon­táž­nych di­elov na lin­kách v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le. Prin­cíp pou­ži­tia spo­čí­va v tom, že QR kód vy­tla­če­ný ale­bo zob­ra­ze­ný na dis­ple­ji sa zos­ní­ma ka­me­rou ale­bo fo­toa­pa­rá­tom a sof­tvér de­kó­du­je texto­vú in­for­má­ciu ob­siah­nu­tú v kó­de. QR kód sa skla­dá z bie­lych a čier­nych štvor­co­vých mo­du­lov, zlo­že­ných do štvor­co­vej ma­ti­ce od 21 × 21 do 177 × 177 bo­dov s ná­ras­tom o 4 mo­du­ly v kaž­dom roz­me­re. Vzhľa­dom na pô­vod­né prie­my­sel­né ur­če­nie má QR kód za­bu­do­va­né sil­né sa­moop­rav­né me­cha­niz­my (Reed-So­lo­mon error correc­tion), kto­ré za­ru­ču­jú je­ho či­ta­teľ­nosť aj pri chý­ba­jú­cej ale­bo zne­čis­te­nej čas­ti kó­du vo veľ­kos­ti 7 až 30 % cel­ko­vej plo­chy pod­ľa úrov­ne za­bez­pe­če­nia.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mig­ru­je­me ap­li­ká­cie pre Win­dows 8.1 a Win­dows Pho­ne
Ak máte vytvorené aplikácie pre niektorú z uvedených platforiem, prípadne univerzálnu aplikáciu pre Windows a Windows Phone 8.1, ich migrácia na univerzálnu Windows Platform (UWP) aplikáciu pre Windows 10 je jednoduchá a bezproblémová. čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné smartfóny a tablety majú bohatú senzorovú výbavu - spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, merač intenzity osvetlenia, náklonomer a systém na určovanie polohy. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 3. časť
V tejto časti seriálu na chvíľu odbočíme od produktívno-používateľskej časti Linuxu a budeme sa venovať jeho správe. V Linuxe aj po rokoch stále platí fakt, že jeho „najvýkonnejšia" forma administrácie prebieha v príkazovom riadku (shell, console, terminal...). čítať »
 
Ke­dy ide prog­ra­má­tor do sta­ré­ho že­le­za?
Ženské časopisy ich ignorujú a Hollywood točí o nich zlomyseľné seriály. Chodia v tričkách rôznych farieb s grafikami neraz ešte čudnejšími ako oni sami. V lete nosia do práce sandále s ponožkami, v zime turistické topánky. čítať »
 
In­di­vi­duál­ny a kom­plex­ný sys­tém vás po­su­nie bliž­šie k zá­kaz­ní­ko­vi
Spoločnosti stále častejšie stavajú na individualite a procesy nastavujú primárne tak, aby čo najlepšie reagovali na rôznorodé želania zákazníkov. čítať »
 
Expe­ri­men­tu­je­me so sen­zor­mi
V predchádzajúcich častiach nášho voľne koncipovaného seriálu venovaného internetu vecí sme sa zamerali na dosku Raspberry Pi 2, petože na nej môže bežať Windows 10 IoT Core, čo v praxi znamená jednoduchú migráciu, a teda veľkú motiváciu pre vývojárov aplikácií Windows. Táto časť bude zameraná na senzory. čítať »
 
Pe­ri­fé­rie a prá­ca s LCD dis­ple­jom
V predchádzajúcich častiach sme pracovali s Arduinom tak, že programy sa spúšťali v Arduine, ale klávesnicu a obrazovku sme si „požičali" z počítača, na ktorom sme Arduino programovali. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter