Ako si vytvoriť zaručený elektronický podpis

Za­ru­če­ný elek­tro­nic­ky pod­pis (ZEP) je náh­ra­da kla­sic­ké­ho vlas­tno­ruč­né­ho pod­pi­su. Umož­ňu­je elek­tro­nic­ky reali­zo­vať práv­ne úko­ny.

Na čo slú­ži ZEP

ZEP na elek­tro­nic­kom do­ku­men­te umož­ňu­je ove­re­nie iden­ti­ty sub­jek­tu, kto­ré­mu elek­tro­nic­ký pod­pis pat­rí, preu­ká­za­nie ne­men­nos­ti úda­jov uve­de­ných v do­ku­men­te a ur­če­nie zod­po­ved­nos­ti za pod­pis pri­po­je­ný k elek­tro­nic­ké­mu do­ku­men­tu. Ak chce­te za­ru­če­ný elek­tro­nic­ký pod­pis vy­uží­vať, mu­sí­te pri pre­be­ra­ní no­vé­ho ob­čian­ske­ho preu­ka­zu eID po­žia­dať o bez­plat­né vy­da­nie kva­li­fi­ko­va­né­ho cer­ti­fi­ká­tu na tvor­bu ZEP s plat­nos­ťou na 5 ro­kov. Kva­li­fi­ko­va­ný cer­ti­fi­kát je elek­tro­nic­ký do­ku­ment, kto­rým vy­da­va­teľ potvr­dzu­je, že ve­rej­ný kľúč uve­de­ný v cer­ti­fi­ká­te pat­rí dr­ži­te­ľo­vi cer­ti­fi­ká­tu. Pri vy­dá­va­ní cer­ti­fi­ká­tu mu­sí­te za­dať šes­ťmiest­ny ZEP PIN a mô­že­te za­dať aj osem­miest­ny ZEP PUK, kto­rý pos­lú­ži v prí­pa­de za­blo­ko­va­nia pri prek­ro­če­ní po­vo­le­né­ho poč­tu troch nes­práv­nych za­da­ní ZEP PIN. Aby sme to zo­su­ma­ri­zo­va­li, po prev­za­tí no­vé­ho eID a čí­tač­ky USB či­po­vých ka­riet má­te len cer­ti­fi­kát, nie ZEP, ten mu­sí­te vy­tvo­riť. Ak ste o cer­ti­fi­kát ne­po­žia­da­li pri vy­da­ní eID, mô­že­te tak uro­biť ke­dy­koľ­vek po­čas plat­nos­ti eID. Kľú­če a cer­ti­fi­kát sú ulo­že­né v pa­mä­ti či­pu eID, kde súk­rom­ný kľúč ne­mož­no žiad­nym spô­so­bom z tej­to pa­mä­te vy­expor­to­vať, t. j. exis­tu­je len v je­di­nom vy­ho­to­ve­ní v kon­krét­nom eID.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mig­ru­je­me ap­li­ká­cie pre Win­dows 8.1 a Win­dows Pho­ne
Ak máte vytvorené aplikácie pre niektorú z uvedených platforiem, prípadne univerzálnu aplikáciu pre Windows a Windows Phone 8.1, ich migrácia na univerzálnu Windows Platform (UWP) aplikáciu pre Windows 10 je jednoduchá a bezproblémová. čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné smartfóny a tablety majú bohatú senzorovú výbavu - spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, merač intenzity osvetlenia, náklonomer a systém na určovanie polohy. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 3. časť
V tejto časti seriálu na chvíľu odbočíme od produktívno-používateľskej časti Linuxu a budeme sa venovať jeho správe. V Linuxe aj po rokoch stále platí fakt, že jeho „najvýkonnejšia" forma administrácie prebieha v príkazovom riadku (shell, console, terminal...). čítať »
 
Ke­dy ide prog­ra­má­tor do sta­ré­ho že­le­za?
Ženské časopisy ich ignorujú a Hollywood točí o nich zlomyseľné seriály. Chodia v tričkách rôznych farieb s grafikami neraz ešte čudnejšími ako oni sami. V lete nosia do práce sandále s ponožkami, v zime turistické topánky. čítať »
 
In­di­vi­duál­ny a kom­plex­ný sys­tém vás po­su­nie bliž­šie k zá­kaz­ní­ko­vi
Spoločnosti stále častejšie stavajú na individualite a procesy nastavujú primárne tak, aby čo najlepšie reagovali na rôznorodé želania zákazníkov. čítať »
 
Expe­ri­men­tu­je­me so sen­zor­mi
V predchádzajúcich častiach nášho voľne koncipovaného seriálu venovaného internetu vecí sme sa zamerali na dosku Raspberry Pi 2, petože na nej môže bežať Windows 10 IoT Core, čo v praxi znamená jednoduchú migráciu, a teda veľkú motiváciu pre vývojárov aplikácií Windows. Táto časť bude zameraná na senzory. čítať »
 
Pe­ri­fé­rie a prá­ca s LCD dis­ple­jom
V predchádzajúcich častiach sme pracovali s Arduinom tak, že programy sa spúšťali v Arduine, ale klávesnicu a obrazovku sme si „požičali" z počítača, na ktorom sme Arduino programovali. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter