EPSON SureColor P600

Vďa­ka tla­čiar­ni Su­re­Co­lor P600 od Ep­so­nu, kto­rá je ur­če­ná pre naj­ná­roč­nej­ších pou­ží­va­te­ľov, tlač fo­tog­ra­fií na­do­bú­da úpl­ne iný roz­mer.

Tla­čia­reň má sí­ce väč­šie roz­me­ry a aj pat­rič­nú hmot­nosť, ale ma­ni­pu­lá­cia s ňou je na­priek to­mu tak­mer bez­prob­lé­mo­vá. Mož­no ju po­hodl­ne pre­sú­vať nap­rík­lad me­dzi do­mo­vom a gra­fic­kým štú­diom. Do­kon­ca nie je prob­lém ju pre­niesť na po­du­ja­tie, kde sa plá­nu­je tlač fo­tog­ra­fií pria­mo na mies­te.

Tak ako pri väč­ši­ne mo­der­ných tla­čiar­ní sú in­šta­lá­cia a nas­ta­ve­nie jed­no­du­ché a in­tui­tív­ne. Ov­lá­dač sa dá in­šta­lo­vať po­mo­cou pril­ože­né­ho CD od vý­rob­cu. My sme vy­uži­li zá­kaz­níc­ku pod­po­ru na strán­ke vý­rob­cu a ov­lá­dač sme stiah­li a nain­šta­lo­va­li pria­mo od­tiaľ. Po vlo­že­ní to­ne­rov ich tla­čia­reň ne­ja­ký čas spra­cú­va, v na­šom prí­pa­de to tr­va­lo 9 mi­nút. Za­ria­de­nie sa ov­lá­da po­hodl­ne po­mo­cou fa­reb­né­ho 2,7-pal­co­vé­ho do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja v pred­nej čas­ti , kto­rý mož­no aj nak­lá­pať na zís­ka­nie lep­šie­ho po­zo­ro­va­cie­ho uh­la. Dá sa na ňom skon­tro­lo­vať aj stav nápl­ní jed­not­li­vých to­ne­rov, zvo­liť po­dá­vač a typ pa­pie­ra. Vďa­ka dis­ple­ju sa tla­čia­reň stá­va ove­ľa preh­ľad­nej­šou a jed­no­du­cho ov­lá­da­teľ­nou.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mig­ru­je­me ap­li­ká­cie pre Win­dows 8.1 a Win­dows Pho­ne
Ak máte vytvorené aplikácie pre niektorú z uvedených platforiem, prípadne univerzálnu aplikáciu pre Windows a Windows Phone 8.1, ich migrácia na univerzálnu Windows Platform (UWP) aplikáciu pre Windows 10 je jednoduchá a bezproblémová. čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné smartfóny a tablety majú bohatú senzorovú výbavu - spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, merač intenzity osvetlenia, náklonomer a systém na určovanie polohy. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 3. časť
V tejto časti seriálu na chvíľu odbočíme od produktívno-používateľskej časti Linuxu a budeme sa venovať jeho správe. V Linuxe aj po rokoch stále platí fakt, že jeho „najvýkonnejšia" forma administrácie prebieha v príkazovom riadku (shell, console, terminal...). čítať »
 
Ke­dy ide prog­ra­má­tor do sta­ré­ho že­le­za?
Ženské časopisy ich ignorujú a Hollywood točí o nich zlomyseľné seriály. Chodia v tričkách rôznych farieb s grafikami neraz ešte čudnejšími ako oni sami. V lete nosia do práce sandále s ponožkami, v zime turistické topánky. čítať »
 
In­di­vi­duál­ny a kom­plex­ný sys­tém vás po­su­nie bliž­šie k zá­kaz­ní­ko­vi
Spoločnosti stále častejšie stavajú na individualite a procesy nastavujú primárne tak, aby čo najlepšie reagovali na rôznorodé želania zákazníkov. čítať »
 
Expe­ri­men­tu­je­me so sen­zor­mi
V predchádzajúcich častiach nášho voľne koncipovaného seriálu venovaného internetu vecí sme sa zamerali na dosku Raspberry Pi 2, petože na nej môže bežať Windows 10 IoT Core, čo v praxi znamená jednoduchú migráciu, a teda veľkú motiváciu pre vývojárov aplikácií Windows. Táto časť bude zameraná na senzory. čítať »
 
Pe­ri­fé­rie a prá­ca s LCD dis­ple­jom
V predchádzajúcich častiach sme pracovali s Arduinom tak, že programy sa spúšťali v Arduine, ale klávesnicu a obrazovku sme si „požičali" z počítača, na ktorom sme Arduino programovali. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter