HAL3000 Fury X

Nie kaž­dý hráč si sám skla­dá svo­je PC a nie kaž­dý hráč sa us­po­ko­jí so stred­nou či niž­šou trie­dou gra­fic­kých ka­riet. Vy­skú­ša­li sme her­ný stroj z li­mi­to­va­nej sé­rie od čes­ké­ho vý­rob­cu HA­L3000 so špič­ko­vou gra­fic­kou kar­tou od AMD s náz­vom Ra­deon R9 Fu­ry X, kto­rá má byť od­po­ve­ďou na kon­ku­ren­čnú kar­tu GTX 980­Ti.


Rin­ča­nie zbra­ní a emó­cie

Už na pr­vý poh­ľad je to­to PC z ka­te­gó­rie tých naj­lep­ších her­ných stro­jov sú­čas­nos­ti. Di­zajn pri­po­mí­na­jú­ci špor­to­vé auto a tma­vo­čer­ve­ná far­ba, do kto­rej je la­de­ná von­kaj­šia i vnú­tor­ná časť, v kom­bi­ná­cii s čier­nou evo­ku­je vý­kon na úrov­ni vr­cho­lo­vé­ho špor­tov­ca. Mo­no­li­tic­ký di­zajn dá­va po­čí­ta­ču ele­gan­ciu a dis­plej LCD sup­lu­jú­ci bež­né ná­lep­ky, za­bu­do­va­ný pod čier­nou pred­nou mas­kou, dá­va na zná­mosť, že ide o stroj HA­L3000 s Ra­deo­nom sé­rie R9. Dis­plej svie­ti aj vo vy­pnu­tom sta­ve, no je­ho jas je ne­ná­pad­ný a ne­ru­ši­vý.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mig­ru­je­me ap­li­ká­cie pre Win­dows 8.1 a Win­dows Pho­ne
Ak máte vytvorené aplikácie pre niektorú z uvedených platforiem, prípadne univerzálnu aplikáciu pre Windows a Windows Phone 8.1, ich migrácia na univerzálnu Windows Platform (UWP) aplikáciu pre Windows 10 je jednoduchá a bezproblémová. čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné smartfóny a tablety majú bohatú senzorovú výbavu - spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, merač intenzity osvetlenia, náklonomer a systém na určovanie polohy. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 3. časť
V tejto časti seriálu na chvíľu odbočíme od produktívno-používateľskej časti Linuxu a budeme sa venovať jeho správe. V Linuxe aj po rokoch stále platí fakt, že jeho „najvýkonnejšia" forma administrácie prebieha v príkazovom riadku (shell, console, terminal...). čítať »
 
Ke­dy ide prog­ra­má­tor do sta­ré­ho že­le­za?
Ženské časopisy ich ignorujú a Hollywood točí o nich zlomyseľné seriály. Chodia v tričkách rôznych farieb s grafikami neraz ešte čudnejšími ako oni sami. V lete nosia do práce sandále s ponožkami, v zime turistické topánky. čítať »
 
In­di­vi­duál­ny a kom­plex­ný sys­tém vás po­su­nie bliž­šie k zá­kaz­ní­ko­vi
Spoločnosti stále častejšie stavajú na individualite a procesy nastavujú primárne tak, aby čo najlepšie reagovali na rôznorodé želania zákazníkov. čítať »
 
Expe­ri­men­tu­je­me so sen­zor­mi
V predchádzajúcich častiach nášho voľne koncipovaného seriálu venovaného internetu vecí sme sa zamerali na dosku Raspberry Pi 2, petože na nej môže bežať Windows 10 IoT Core, čo v praxi znamená jednoduchú migráciu, a teda veľkú motiváciu pre vývojárov aplikácií Windows. Táto časť bude zameraná na senzory. čítať »
 
Pe­ri­fé­rie a prá­ca s LCD dis­ple­jom
V predchádzajúcich častiach sme pracovali s Arduinom tak, že programy sa spúšťali v Arduine, ale klávesnicu a obrazovku sme si „požičali" z počítača, na ktorom sme Arduino programovali. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter