Panasonic FZ-B2

Tab­let je ur­če­ný pre fir­my pod­ni­ka­jú­ce v rôz­nych prie­my­sel­ných od­vet­viach, kde sú pr­vo­ra­dé kri­té­riá mo­bi­li­ta a ro­bus­tnosť.

Od­ol­ná konštruk­cia

Pev­né te­lo z ľah­kej zlia­ti­ny s ochran­ným plas­to­vým rá­mom na pr­vý poh­ľad naz­na­ču­je, že tab­let Pa­na­so­nic FZ-B2 nie­čo vy­dr­ží. Pod­ľa tvr­de­nia vý­rob­cu mô­že spad­núť na pod­la­hu z vý­šky 150 cm. Spo­ľah­li­vo pril­ieha­jú­ce plas­to­vé kry­ty s gu­mo­vým tes­ne­ním sú zá­ru­kou od­ol­nos­ti pro­ti vl­hkos­ti, vo­de a pra­chu. Vý­rob­ca dek­la­ru­je od­ol­nosť pro­ti vo­de a pra­chu pod­ľa štan­dar­du IP65. Pr­vá čís­li­ca ozna­ču­je stu­peň ochra­ny kry­tom pro­ti pra­chu a pev­ným ob­jek­tom, pri­čom 6 je naj­vyš­ší stu­peň. Dru­há čís­li­ca in­di­ku­je od­ol­nosť prís­tro­ja pro­ti vo­de, pri­čom stu­peň 5 dek­la­ru­je od­ol­nosť pro­ti in­ten­zív­ne strie­ka­jú­cej vo­de. Roz­sah pre­vádz­ko­vých tep­lôt je -10 °C do +50 °C .

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mig­ru­je­me ap­li­ká­cie pre Win­dows 8.1 a Win­dows Pho­ne
Ak máte vytvorené aplikácie pre niektorú z uvedených platforiem, prípadne univerzálnu aplikáciu pre Windows a Windows Phone 8.1, ich migrácia na univerzálnu Windows Platform (UWP) aplikáciu pre Windows 10 je jednoduchá a bezproblémová. čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné smartfóny a tablety majú bohatú senzorovú výbavu - spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, merač intenzity osvetlenia, náklonomer a systém na určovanie polohy. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 3. časť
V tejto časti seriálu na chvíľu odbočíme od produktívno-používateľskej časti Linuxu a budeme sa venovať jeho správe. V Linuxe aj po rokoch stále platí fakt, že jeho „najvýkonnejšia" forma administrácie prebieha v príkazovom riadku (shell, console, terminal...). čítať »
 
Ke­dy ide prog­ra­má­tor do sta­ré­ho že­le­za?
Ženské časopisy ich ignorujú a Hollywood točí o nich zlomyseľné seriály. Chodia v tričkách rôznych farieb s grafikami neraz ešte čudnejšími ako oni sami. V lete nosia do práce sandále s ponožkami, v zime turistické topánky. čítať »
 
In­di­vi­duál­ny a kom­plex­ný sys­tém vás po­su­nie bliž­šie k zá­kaz­ní­ko­vi
Spoločnosti stále častejšie stavajú na individualite a procesy nastavujú primárne tak, aby čo najlepšie reagovali na rôznorodé želania zákazníkov. čítať »
 
Expe­ri­men­tu­je­me so sen­zor­mi
V predchádzajúcich častiach nášho voľne koncipovaného seriálu venovaného internetu vecí sme sa zamerali na dosku Raspberry Pi 2, petože na nej môže bežať Windows 10 IoT Core, čo v praxi znamená jednoduchú migráciu, a teda veľkú motiváciu pre vývojárov aplikácií Windows. Táto časť bude zameraná na senzory. čítať »
 
Pe­ri­fé­rie a prá­ca s LCD dis­ple­jom
V predchádzajúcich častiach sme pracovali s Arduinom tak, že programy sa spúšťali v Arduine, ale klávesnicu a obrazovku sme si „požičali" z počítača, na ktorom sme Arduino programovali. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter