EIZO CS270

Gra­fi­ci, edi­to­ri fo­tog­ra­fií, di­zaj­né­ri aké­ho­koľ­vek za­me­ra­nia a iné pro­fe­sie, kto­rých náplň prá­ce je spra­co­va­nie ob­ra­zu, pot­re­bu­jú kva­lit­ný mo­ni­tor s po­da­ním fa­rieb, kto­ré sa čo naj­viac blí­ži reali­te. V ka­te­gó­rii prís­tro­jov s veľ­kos­ťou uh­lo­prieč­ky 27 pal­cov je pre spo­mí­na­né pro­fe­sie dob­rá voľ­ba re­cen­zo­va­ný mo­ni­tor.

Konštruk­cia a di­zajn

Te­le­so mo­ni­to­ra sa vám hrúb­kou bu­de zdať tro­chu v roz­po­re s mód­nym tren­dom, no len dov­te­dy, kým ne­zis­tí­te, že je v ňom in­teg­ro­va­ný aj na­pá­ja­cí zdroj. Väč­ši­na su­per­ten­kých mo­ni­to­rov to­tiž vy­uží­va exter­ný zdroj. Di­zajn je kla­sic­ký, kon­zer­va­tív­ny, ale ele­gant­ný. Je­di­ný mon­táž­ny úkon je pri­po­je­nie pod­lož­ky k ver­ti­kál­ne­mu stĺpu, na kto­rom je po­mo­cou otoč­né­ho kĺba umies­tne­né te­lo mo­ni­to­ra. Kĺb umož­ňu­je aj pou­ží­va­nie mo­ni­to­ra v re­ži­me na vý­šku. Kĺb po­nú­ka mož­nosť na­to­čiť te­le­so dis­ple­ja o 172° vpra­vo aj vľa­vo a nak­lo­niť v roz­sa­hu uh­lov +5°/-35°. Roz­sah vý­ško­vé­ho nas­ta­ve­nia je 15 cm. Mo­ni­tor pod­po­ru­je vstup­né por­ty Dis­play­Port, DVI-D a HDMI. Sú­čas­ťou mo­ni­to­ra je aj USB-Hub 2 × 2.0. V ba­le­ní náj­de­te sie­ťo­vý ká­bel, ká­bel USB a sig­ná­lo­vé káb­le pre mi­ni Dis­play­Port a DVI-D.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Orac­le sa v clou­de da­rí
Oracle ponúka svoje služby v prostredí cloudu už niekoľko rokov. Začiatkom leta však spoločnosť uviedla na trh množstvo nových služieb, čím posilňuje svoju pozíciu v oblasti cloudových riešení. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter