Fotomobil Lenovo VIBE Shot

Kľú­čo­vú vlas­tnosť smar­tfó­nu prez­rá­dza už je­ho di­zajn, kto­rý pri­po­mí­na ultra­ten­ký kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát. Niek­to mu dá prív­las­tok fo­to­mo­bil, niek­to biz­ni­so­vý smar­tfón a všet­ci ho bu­dú po­va­žo­vať za ele­gant­ný dopl­nok mo­der­né­ho ži­vot­né­ho štý­lu.

Di­zaj­né­ri a konštruk­té­ri sta­vi­li na čo­raz viac pou­ží­va­nú kom­bi­ná­ciu jem­ne brú­se­né­ho hli­ní­ko­vé­ho rá­mu a od­ol­né­ho sk­la Cor­ning Go­ril­la Glass na pred­nej aj za­dnej ste­ne. Za­dná ste­na zo sk­la má ve­ľa vý­hod. Na roz­diel od les­klých plas­tov sa až tak neš­mý­ka v ru­ke, je od­ol­ná pro­ti poš­kria­ba­niu a hlav­ne nie je pre­káž­kou pre elek­tro­mag­ne­tic­ké vl­ny. Te­le­fón je dos­tup­ný v troch fa­reb­ných va­riá­ciách: gra­fi­to­vá si­vá, perlo­vá bie­la a kar­mí­no­vá čer­ve­ná, tak­že kaž­dý si mô­že vy­brať far­bu naj­viac vy­ho­vu­jú­cu je­ho štý­lu. My sme tes­to­va­li mo­del s bie­lou za­dnou ste­nou, na kto­rej sko­ro vô­bec ne­bo­lo vi­dieť od­tlač­ky pr­stov. Pri orien­tá­cii te­le­fó­nu na šír­ku far­bou a štruk­tú­rou od­de­le­ný vo­do­rov­ný pruh v hor­nej čas­ti za­dnej ste­ny, kde je šo­šov­ka fo­toa­pa­rá­tu, eš­te viac na­vo­dzu­je do­jem di­zaj­nu kom­pak­tné­ho fo­toa­pa­rá­tu. Za­tiaľ čo za­dná ste­na splý­va s ok­ra­jom rá­mu, pred­ná ste­na s dis­ple­jom asi mi­li­me­ter vy­čnie­va a prá­ve o ten­to mi­li­me­ter je hli­ní­ko­vý rám ten­ší ako cel­ko­vá hrúb­ka te­le­fó­nu. Vďa­ka to­mu sa te­le­fón op­tic­ky zdá pod­stat­ne ten­ší, než v sku­toč­nos­ti je. Hrúb­ka 7,6 mm a kom­bi­ná­cia ma­te­riá­lov je zá­ru­ka pev­nos­ti a ro­bus­tnos­ti. Pre tie­to kľú­čo­vé vlas­tnos­ti bu­de pou­ží­va­teľ rád to­le­ro­vať nie­koľ­ko gra­mov na­vy­še v po­rov­na­ní s rov­na­ko veľ­ký­mi te­le­fón­mi z plas­tu. Na ľa­vej stra­ne rá­mu je v hor­nej čas­ti slot na dve kar­ty mic­ro SIM a v dol­nej čas­ti slot na kar­tu SD. Vy­sú­va­jú sa kla­sic­ky po­mo­cou do­dá­va­né­ho nás­tro­ja (ak ho stra­tí­te, tak po­mo­cou špen­dlí­ka). Na pra­vej stra­ne je ko­lís­ko­vé tla­čid­lo na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti, tla­čid­lo na za­pnu­tie/pre­bu­de­nie a do­le dvo­ji­ca ov­lá­da­cích pr­vkov fo­toa­pa­rá­tu, pre­pí­nač auto­ma­tic­ké­ho a pro­fe­sio­nál­ne­ho mó­du a dvoj­po­lo­ho­vá spúšť. A eš­te je­den za­ují­ma­vý de­tail - v ľa­vom dol­nom ro­hu je vý­rez na upev­ňo­va­cí re­mie­nok.  

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Orac­le sa v clou­de da­rí
Oracle ponúka svoje služby v prostredí cloudu už niekoľko rokov. Začiatkom leta však spoločnosť uviedla na trh množstvo nových služieb, čím posilňuje svoju pozíciu v oblasti cloudových riešení. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter