Načo je nám formát RAW?

For­mát RAW nie je me­dzi pro­fe­sio­nál­ny­mi fo­tog­raf­mi žiad­na no­vin­ka, v pos­led­nom ča­se sa však čo­raz čas­tej­šie dos­tá­va aj do bez­zr­kad­lo­viek, vy­spe­lej­ších kom­pak­tov a do­kon­ca aj do niek­to­rých mo­bi­lov. No väč­ši­na bež­ných pou­ží­va­te­ľov iba mat­ne tu­ší, o čo ide a na čo je to dob­ré.

Ak sa bu­de­me za­obe­rať for­má­tom RAW, v pr­vom ra­de si tre­ba ujas­niť, že nej­de o štan­dar­di­zo­va­ný for­mát. Slo­vom RAW (su­ro­vý po an­glic­ky) sa ozna­ču­je sú­bor nes­pra­co­va­ných ob­ra­zo­vých dát, tak ako ich za­zna­me­ná sen­zor fo­toa­pa­rá­tu. Na po­cho­pe­nie tej­to prob­le­ma­ti­ky si tre­ba oz­rej­miť prin­cíp spra­co­va­nia ob­ra­zo­vých dát v di­gi­tál­nom fo­toa­pa­rá­te. Pr­vý elek­tro­nic­ký člen, kto­rý vstu­pu­je do tvor­by ob­ra­zu, je ob­ra­zo­vý sen­zor. Ten je tvo­re­ný fo­to­cit­li­vý­mi pr­vka­mi (pixel­mi) za­zna­me­ná­va­jú­ci­mi in­ten­zi­tu do­pa­da­jú­ce­ho svet­la, kto­ré pre­mie­ňa­jú na elek­tric­ký ná­boj. Naj­pou­ží­va­nej­šia tech­no­ló­gia sú dnes sen­zo­ry CMOS, pri kto­rých je fo­to­cit­li­vým pr­vkom fo­to­dió­da. Tá pod­ľa in­ten­zi­ty do­pa­da­jú­ce­ho svet­la me­ní svo­ju vo­di­vosť. Zme­ny vý­stup­né­ho na­pä­tia po­tom od­čí­ta elek­tro­ni­ka. Fo­to­dió­da však roz­li­šu­je iba úrov­ne ja­su, tak­že na vý­stu­pe sen­zo­ra dos­ta­ne­me čier­no­bie­ly ob­raz. Aby sme zís­ka­li fa­reb­nú in­for­má­ciu, je pred kaž­dým pixelom umies­tne­ný mi­nia­túr­ny fa­reb­ný fil­ter. Ob­ra­zo­vé bo­dy sú roz­de­le­né do štvo­ríc, v kto­rých sa na­chá­dza­jú 2 bo­dy ze­le­nej a po jed­nom čer­ve­nej a mod­rej far­by (RGBG). Ze­le­ná far­ba pre­va­žu­je pre­to, že ľud­ské oko je na ňu naj­cit­li­vej­šie. Us­po­ria­da­nie bo­dov na sen­zo­re sa mô­že pod­ľa vý­rob­cov me­niť, ale prin­cíp zos­tá­va rov­na­ký.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Orac­le sa v clou­de da­rí
Oracle ponúka svoje služby v prostredí cloudu už niekoľko rokov. Začiatkom leta však spoločnosť uviedla na trh množstvo nových služieb, čím posilňuje svoju pozíciu v oblasti cloudových riešení. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter