Reportáž: Intel útočí v internete vecí a mení koncept pamäte

Kon­com augus­ta sa v San Fran­cis­cu us­ku­toč­ni­la kaž­do­roč­ná kon­fe­ren­cia In­tel De­ve­lop­ment Fo­rum (IDF), na kto­rej spo­loč­nosť In­tel už tra­dič­ne pred­sta­vu­je no­vé tech­no­ló­gie a pro­duk­ty. S PC RE­VUE sme, sa­moz­rej­me, bo­li pri tom.

Troj­dňo­vá kon­fe­ren­cia v sl­neč­nom, ale ve­ter­nom ka­li­for­nskom San Fran­cis­cu sa nies­la v du­chu inter­ne­tu ve­cí, ro­bo­ti­ky, 3D ka­mier in­teg­ro­va­ných v smar­tfó­noch, tab­le­toch a mo­ni­to­roch a ta­kis­to oko­lo čer­stvo ozná­me­ných pa­mä­ťo­vých tech­no­ló­gií. Pr­vý deň sa za­čal oča­ká­va­ným ot­vo­re­ním ce­lé­ho po­du­ja­tia v po­do­be oh­lá­se­nia hlav­ných no­vi­niek, čo mal na sta­ros­ti sám ge­ne­rál­ny ria­di­teľ In­te­lu Brian Kr­za­nich. Pred­sta­vil sme­ro­va­nie In­te­lu v nad­chá­dza­jú­cich ro­koch a vy­zdvi­hol dô­le­ži­tosť har­dvé­ro­vé­ho seg­men­tu v po­do­be inter­ne­tu ve­cí, v kto­rom sa chce spo­loč­nosť stať veľ­kým hrá­čom. Vý­vo­já­rom chce pri­tom pos­kyt­núť čo naj­lep­šie nás­tro­je a naj­do­ko­na­lej­šiu plat­for­mu, na kto­rú sa mô­žu spo­lie­hať vo všet­kých veľ­kos­tných for­má­toch. Dô­le­ži­té by ma­lo byť naj­mä neus­tá­le roz­ši­ro­va­nie

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Co­relDraw Grap­hics Sui­te X7
Corel vydal 17. edíciu svojho balíka nástrojov na grafiku už pred viac ako rokom, nám sa pre absenciu lokálneho zastúpenia podarilo dostať k testovacej verzii až teraz. Základné funkcie vám nebudeme podrobne predstavovať, keďže sme sa po minulé roky dosť podrobne venovali jeho predchodcom, zameriame sa novinky. čítať »
 
Clou­do­vá ka­me­ra TP-Link NC-200
Spoločnosť TP-Link, známa produkciou komunikačného hardvéru, má vo svojom portfóliu aj cloudovú kameru NC-200, ktorá je pomerne jednoduchá, no použitím univerzálna. čítať »
 
WorldPen­Scan X
Prednedávnom sme zaznamenali úspech spoločnosti Pen Power na Kickstarteri. Podarilo sa jej získať potrebnú sumu peňazí na realizáciu najnovšieho projektu WorldPenScan X. čítať »
 
ZyXEL HD Powerli­ne Adap­ter
Ak poznáte situáciu, keď musíte na káblové pripojenie ľubovoľného zariadenia na internet vŕtať diery do stien a inštalovať káble a lišty, asi ste sa už zamýšľali nad tým, či neexistuje elegantnejšie riešenie. čítať »
 
De­via­let Phan­tom Sil­ver
Tentoraz sa nám dostal na test naozaj výnimočný kúsok hardvéru. Phantom Silver francúzskej audiofilskej značky Devialet je highendový multiroomový zvukový systém využívajúci veľké množstvo úplne nových technológií a patentov. čítať »
 
BenQ XR3501
Nový monitor BenQ XR3501 zaujme už na prvý pohľad svojím robustným 35" displejom so zakrivením 2000R. Je to prvý zakrivený monitor s ultraširokouhlým rozlíšením 2560 × 1080 a obnovovacou frekvenciou 144 Hz, čo poteší hlavne hráčov. čítať »
 
Orac­le sa v clou­de da­rí
Oracle ponúka svoje služby v prostredí cloudu už niekoľko rokov. Začiatkom leta však spoločnosť uviedla na trh množstvo nových služieb, čím posilňuje svoju pozíciu v oblasti cloudových riešení. čítať »
 
Mo­ni­to­ry s roz­lí­še­ním full HD pre štu­den­tov a do do­mác­nos­ti
Do prehľadu sme zahrnuli cenovo dostupné monitory s rozlíšením minimálne 1920 × 1080 pixelov a uhlopriečkami do 24 palcov. Hodia sa nielen do domácností, ale aj do kancelárií, samozrejme, iba ak sa tu nevyžaduje väčšia obrazovka alebo vyššie rozlíšenie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter