Aplikácie pre Raspberry Pi 2 s Windows 10

V pred­chá­dza­jú­com PC RE­VUE sme uká­za­li in­šta­lá­ciu ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 10 IoT Co­re na vý­vo­jo­vú dos­ku Ras­pberry Pi 2. Pod­ľa ty­pu na­sa­de­nia, či už je to ov­lá­da­nie ne­ja­ké­ho za­ria­de­nia, ale­bo zber úda­jov a po­dob­ne, mu­sí­te pre ňu vy­tvo­riť ap­li­ká­ciu na kon­krét­ny účel.

Har­dvé­ro­vá kon­fi­gu­rá­cia Ras­pberry Pi 2

Pri­po­meň­me, že dos­ka (v Al­ze sto­jí 59 eur, v za­hra­nič­ných zá­siel­ko­vých ob­cho­doch ju zo­že­nie­te lac­nej­šie) vy­uží­va štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor ARM Cor­tex-A7 tak­to­va­ný na 800 MHz a 1 GB SDRAM. Umož­ňu­je aj pri­po­je­nie kla­sic­ké­ho exter­né­ho mo­ni­to­ra cez roz­hra­nie HDMI ale­bo dis­ple­ja ako sú­čias­tky cez 15-pi­no­vý Dis­play Se­rial Inter­fa­ce (DSI). Exter­ný dis­plej mô­že­te vy­užiť buď ako sú­časť sce­ná­ra na­sa­de­nia dos­ky, nap­rík­lad v in­for­mač­nom pa­ne­li, ale­bo len v eta­pe la­de­nia ap­li­ká­cie na vý­pis ob­sa­hu pre­men­ných a po­dob­ne. Na dos­ke je aj ďal­ší 15-pi­no­vý ko­nek­tor MI­PI Ca­me­ra Se­rial Inter­fa­ce (CSI-2) na pri­po­je­nie ka­me­ry. Na­pá­ja­nie je štan­dar­dne rie­še­né z por­tu mic­ro USB (5 V, 2 A). K dis­po­zí­cii sú 4 por­ty USB 2.0, Et­her­net 10/100 a audio­ko­nek­tor 3,5 mm jack.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

5 spô­so­bov, ako zvý­šiť kon­ver­ziu na e-sho­pe
Pojem konverzia môže mať na internete mnohoraký význam. Najčastejšie sa však používa práve v spojení s elektronickým obchodovaním. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 4. časť
Databázy dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých aplikácií, ktoré potrebujú ukladať a spracúvať väčšie množstva dát. čítať »
 
Pr­vá ap­li­ká­cia UWP pre Win­dows 10
Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. čítať »
 
Ani­má­cia
Animácia umožňuje meniť grafický objekt, konkrétne parametre vykresľovania, napríklad veľkosť, farbu, priehľadnosť, umiestnenie, orientáciu a podobne. Zmeny sa vykonávajú dynamicky, postupne v závislosti od času. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 1. časť
Na úvod pár nostalgických spomienok: V apríli 2006 bola uverejnená prvá časť pôvodného seriálu Linux súkromne i pracovne, v ktorom sme sa venovali používaniu operačného systému Linux v súkromí, ale i v práci. čítať »
 
Ov­lá­da­nie za­ria­de­ní s dos­kou Ar­dui­no z Win­dows Pho­ne
Malá, lacná a predovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť s Windows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter