Problémy a záhady okolo počítača

Zá­klad­né ope­rá­to­ry vy­hľa­dá­va­ča Goog­le

Goog­le, ako naj­po­pu­lár­nej­ší inter­ne­to­vý vy­hľa­dá­vač na sve­te, spra­cu­je viac ako 2 mi­liar­dy vy­hľa­dá­va­ní den­ne. Dr­vi­vá väč­ši­na za­da­ní je veľ­mi jed­no­du­chá, ale hľa­da­nie sa dá v prí­pa­de pot­re­by vý­raz­ne spres­niť. Ok­rem mož­nos­tí, kto­ré sú dos­tup­né z pa­ne­la nas­ta­ve­ní (ide naj­mä o ob­me­dzenia z hľa­dis­ka dá­tu­mu či v prí­pa­de ob­ráz­kov z hľa­dis­ka veľ­kos­ti, ty­pu a far­by), mô­že­te na spres­ne­nie hľa­da­nia pou­žiť tzv. vy­hľa­dá­va­cie ope­rá­to­ry. Aj keď vy­hľa­dá­vač Goog­le pou­ží­va­jú mi­liar­dy ľu­dí, mno­ho z nich tie­to ope­rá­to­ry ne­poz­ná. Ide o jed­no­du­ché texto­vé sym­bo­ly, pri­čom zrej­me naj­zná­mej­šie sú úvo­dzov­ky, kto­ré umož­nia vy­hľa­dá­vať kom­plet­nú frá­zu. Ak to­tiž za­dá­te do vy­hľa­dá­va­ča via­ce­ro slov, hľa­da­jú sa spo­loč­ne, ale nie vý­hrad­ne v na­pí­sa­nom po­ra­dí. Za­da­nie

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

5 spô­so­bov, ako zvý­šiť kon­ver­ziu na e-sho­pe
Pojem konverzia môže mať na internete mnohoraký význam. Najčastejšie sa však používa práve v spojení s elektronickým obchodovaním. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 4. časť
Databázy dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých aplikácií, ktoré potrebujú ukladať a spracúvať väčšie množstva dát. čítať »
 
Pr­vá ap­li­ká­cia UWP pre Win­dows 10
Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. čítať »
 
Ani­má­cia
Animácia umožňuje meniť grafický objekt, konkrétne parametre vykresľovania, napríklad veľkosť, farbu, priehľadnosť, umiestnenie, orientáciu a podobne. Zmeny sa vykonávajú dynamicky, postupne v závislosti od času. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 1. časť
Na úvod pár nostalgických spomienok: V apríli 2006 bola uverejnená prvá časť pôvodného seriálu Linux súkromne i pracovne, v ktorom sme sa venovali používaniu operačného systému Linux v súkromí, ale i v práci. čítať »
 
Ov­lá­da­nie za­ria­de­ní s dos­kou Ar­dui­no z Win­dows Pho­ne
Malá, lacná a predovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť s Windows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter