Výmena disku za SSD

Aké vý­ho­dy pri­ne­sie vý­me­na kla­sic­ké­ho me­cha­nic­ké­ho pev­né­ho dis­ku za po­lo­vo­di­čo­vý? Pri­ná­ša­me nie­len po­rov­na­nie, ale aj prak­tic­ký ná­vod, ako pri vý­me­ne pos­tu­po­vať krok za kro­kom a na čo si dať po­zor. Pô­vod­ný disk od­po­rú­ča­me umies­tniť do vhod­né­ho puz­dra s roz­hra­ním USB (naj­lep­šie s rých­lym USB 3.0) a pou­ží­vať ako exter­ný. V člán­ku sa bu­de­me ve­no­vať aj vý­me­ne dis­ku SSD za väč­ší.

Aký disk kú­piť

V pr­vom ra­de si over­te, či je vý­me­na dis­ku vo va­šom no­te­boo­ku vô­bec mož­ná, či vý­rob­ca k tej­to sú­čias­tke umož­nil prís­tup. V opač­nom prí­pa­de sa mu­sí­te ob­rá­tiť na servis. Ta­kis­to si daj­te po­zor na zá­ru­ku. Niek­to­rí vý­rob­co­via vý­me­nu dis­ku mi­mo auto­ri­zo­va­né­ho servis­u neu­mož­ňu­jú, iní áno, ale pri zá­ruč­nej rek­la­má­cii sa skú­ma, či prob­lém ne­moh­la spô­so­biť svoj­po­moc­ná vý­me­na dis­ku.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

5 spô­so­bov, ako zvý­šiť kon­ver­ziu na e-sho­pe
Pojem konverzia môže mať na internete mnohoraký význam. Najčastejšie sa však používa práve v spojení s elektronickým obchodovaním. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 4. časť
Databázy dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých aplikácií, ktoré potrebujú ukladať a spracúvať väčšie množstva dát. čítať »
 
Pr­vá ap­li­ká­cia UWP pre Win­dows 10
Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. čítať »
 
Ani­má­cia
Animácia umožňuje meniť grafický objekt, konkrétne parametre vykresľovania, napríklad veľkosť, farbu, priehľadnosť, umiestnenie, orientáciu a podobne. Zmeny sa vykonávajú dynamicky, postupne v závislosti od času. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 1. časť
Na úvod pár nostalgických spomienok: V apríli 2006 bola uverejnená prvá časť pôvodného seriálu Linux súkromne i pracovne, v ktorom sme sa venovali používaniu operačného systému Linux v súkromí, ale i v práci. čítať »
 
Ov­lá­da­nie za­ria­de­ní s dos­kou Ar­dui­no z Win­dows Pho­ne
Malá, lacná a predovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť s Windows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter