Fotografujte mobilom kreatívne

Kla­sic­ké spô­so­by pre dva naj­dô­le­ži­tej­šie krea­tív­ne pos­tu­py, te­da nas­ta­ve­nie hĺbky os­tros­ti a dy­na­mi­ky po­hy­bu sa pri mo­bi­loch vy­užiť ne­da­jú, ale hlav­né ob­me­dzenie fo­toa­pa­rá­tov v smar­tfó­noch - pev­ná clo­na - sa s tro­chou ši­kov­nos­ti dá pre­ko­nať.

Oboz­nám­te sa s tech­nic­ký­mi mož­nos­ťa­mi

Fo­toa­pa­rá­ty prís­tro­jov stred­nej trie­dy, o vlaj­ko­vých lo­diach ne­ho­vo­riac, ma­jú in­teg­ro­va­né po­mer­ne kva­lit­né fo­toa­pa­rá­ty s ob­jek­tív­mi, kto­rých sve­tel­nosť je ty­pic­ky F 1/1.8 - F 1/2.0, čo je lep­šia hod­no­ta ako pri se­to­vých ob­jek­tí­voch zr­kad­lo­viek. Čo­raz čas­tej­šie je k dis­po­zí­cii aj čias­toč­né či úpl­né ma­nuál­ne ov­lá­da­nie za­os­tro­va­nia, ISO, prí­pad­ne vy­vá­že­nia bie­lej far­by. Po­zor, ne­do­ká­že­te me­niť hod­no­tu clo­ny. Na roz­diel od zr­kad­lo­viek a kom­pak­tov žiad­ny zo sú­čas­ne dos­tup­ných smar­tfó­nov vrá­ta­ne tak­zva­ných vlaj­ko­vých lo­dí neu­mož­ňu­je me­niť clo­nu ob­jek­tí­vu fo­toa­pa­rá­tu. Ak je v tech­nic­kých pa­ra­met­roch uve­de­ná sve­tel­nosť nap­rík­lad F 1/1.8, bu­de ob­jek­tív za­clo­ne­ný na tú­to hod­no­tu vždy, či v tma­vej mies­tnos­ti, ale­bo za jas­né­ho sl­neč­né­ho svet­la. Pre za­čia­toč­ní­kov do­dá­va­me, že clo­na de­fi­nu­je ot­vor, cez kto­rý pre­chá­dza svet­lo ob­jek­tí­vom na sní­ma­cí čip. Udá­va sa buď ako zlo­mok v po­do­be F 1/1.8, ale­bo zjed­no­du­še­ne ako de­sa­tin­né čís­lo z me­no­va­te­ľa pred­chá­dza­jú­ce­ho vý­ra­zu, te­da 1.8. Čím men­šie je to­to čís­lo, tým je ot­vor v ob­jek­tí­ve väč­ší.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

5 spô­so­bov, ako zvý­šiť kon­ver­ziu na e-sho­pe
Pojem konverzia môže mať na internete mnohoraký význam. Najčastejšie sa však používa práve v spojení s elektronickým obchodovaním. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 4. časť
Databázy dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých aplikácií, ktoré potrebujú ukladať a spracúvať väčšie množstva dát. čítať »
 
Pr­vá ap­li­ká­cia UWP pre Win­dows 10
Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. čítať »
 
Ani­má­cia
Animácia umožňuje meniť grafický objekt, konkrétne parametre vykresľovania, napríklad veľkosť, farbu, priehľadnosť, umiestnenie, orientáciu a podobne. Zmeny sa vykonávajú dynamicky, postupne v závislosti od času. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 1. časť
Na úvod pár nostalgických spomienok: V apríli 2006 bola uverejnená prvá časť pôvodného seriálu Linux súkromne i pracovne, v ktorom sme sa venovali používaniu operačného systému Linux v súkromí, ale i v práci. čítať »
 
Ov­lá­da­nie za­ria­de­ní s dos­kou Ar­dui­no z Win­dows Pho­ne
Malá, lacná a predovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť s Windows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter