Trendy vo vývoji amatérskeho videa 2. časť

Za­tiaľ čo v pr­vej čas­ti člán­ku sme v krát­kos­ti preb­ra­li his­tó­riu vý­vo­ja tech­ni­ky pre ama­tér­skych tvor­cov vi­dea, ten­to­raz sa sús­tre­dí­me na sú­čas­nosť a bu­dúc­nosť tej­to ka­te­gó­rie.

Tra­dič­né po­ja­tie na­tá­ča­nia vi­dea bo­lo vždy spo­je­né s pot­re­bou vi­deo­ka­me­ry (kam­kor­dé­ra). S pos­tu­pu­jú­cim vý­vo­jom tech­ni­ky, mi­nia­tu­ri­zá­ciou a stá­le vý­kon­nej­ším har­dvé­rom vznik­la ďal­šia ka­te­gó­ria - fo­toa­pa­rát s vy­spe­lý­mi fun­kcia­mi na nah­rá­va­nie vi­dea. Sa­moz­rej­me, tie­to fun­kcie sa za­ča­li naj­skôr nes­me­lo ob­ja­vo­vať v zr­kad­lov­kách, tu však mu­se­lo vi­deo prejsť „pô­rod­ný­mi bo­les­ťa­mi" v po­do­be ne­dos­ta­toč­né­ho vý­ko­nu ob­ra­zo­vých pro­ce­so­rov na sní­ma­nie ce­loob­ra­zo­vé­ho zá­zna­mu tak, aby bol vy­uži­tý ce­lý sní­mač. Ďal­šie ús­ka­lie bo­lo v tom, že zr­kad­lov­ka pou­ží­va na náh­ľad zr­kad­lo, kto­ré je spus­te­né pred sen­zo­rom a v oka­mi­hu zá­be­ru sa zdvih­ne. Zá­znam vi­dea však vy­ža­du­je mi­ni­mál­ne 24, res­pek­tí­ve 25 sní­mok za se­kun­du, to, sa­moz­rej­me, me­cha­nic­ké zr­kad­lo nez­vlád­ne. Ten­to prob­lém sa rie­šil tak, že sa pri zá­zna­me vi­dea zr­kad­lo zdvih­lo a náh­ľad pre­bie­hal iba na dis­ple­ji. To však nie je ideál­ne, dr­ža­nie prís­tro­ja je v tom­to prí­pa­de me­nej sta­bil­né a pri na­tá­ča­ní po­čas sl­neč­né­ho dňa to­ho na dis­ple­ji ve­ľa neu­vi­dí­te. Bo­lo však tre­ba do­rie­šiť via­ce­ro prob­lé­mov. Za­os­tro­va­cie a expo­zič­né auto­ma­ti­ky pri niek­to­rých mo­de­loch fun­go­va­li iba po­čas náh­ľa­du a po spus­te­ní zá­zna­mu bo­li hod­no­ty za­fixova­né. K vi­deu, sa­moz­rej­me, pat­rí aj zvuk. Spo­čiat­ku sa ten­to fak­tor dosť pod­ce­ňo­val (pri niek­to­rých mo­de­loch je to tak dod­nes)

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

5 spô­so­bov, ako zvý­šiť kon­ver­ziu na e-sho­pe
Pojem konverzia môže mať na internete mnohoraký význam. Najčastejšie sa však používa práve v spojení s elektronickým obchodovaním. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 4. časť
Databázy dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých aplikácií, ktoré potrebujú ukladať a spracúvať väčšie množstva dát. čítať »
 
Pr­vá ap­li­ká­cia UWP pre Win­dows 10
Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. čítať »
 
Ani­má­cia
Animácia umožňuje meniť grafický objekt, konkrétne parametre vykresľovania, napríklad veľkosť, farbu, priehľadnosť, umiestnenie, orientáciu a podobne. Zmeny sa vykonávajú dynamicky, postupne v závislosti od času. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 1. časť
Na úvod pár nostalgických spomienok: V apríli 2006 bola uverejnená prvá časť pôvodného seriálu Linux súkromne i pracovne, v ktorom sme sa venovali používaniu operačného systému Linux v súkromí, ale i v práci. čítať »
 
Ov­lá­da­nie za­ria­de­ní s dos­kou Ar­dui­no z Win­dows Pho­ne
Malá, lacná a predovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť s Windows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter