Parrot Jumping Sumo

Vý­bor­ný di­zajn, kva­lit­ná konštruk­cia, jed­no­du­ché ov­lá­da­nie, ale naj­mä su­per zá­ba­va, to sú v skrat­ke kľú­čo­vé cha­rak­te­ris­ti­ky za­ria­de­nia, kto­ré­ho tvor­com je zná­my fran­cúz­sky vý­rob­ca lie­ta­jú­cich dro­nov Parrot. Autí­čok na di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie je ha­ba­dej, ale ta­kých, kto­ré ve­dia aj ská­kať, ve­ru nie. A nej­de iba o po­vys­ko­če­nie o pár cen­ti­met­rov.

Vo­zid­lo vy­sko­čí či dos­ko­čí do vzdia­le­nos­ti až 80 cm, a to tak ho­ri­zon­tál­ne, ako aj ver­ti­kál­ne, tak­že bez prob­lé­mov vy­sko­čí na gauč ale­bo pres­ko­čí pa­pu­če, kto­ré mu le­žia v ces­te. Pred sko­kom si na­tiah­ne pru­ži­nu, kto­rá ho vy­mrš­tí do vý­šky ale­bo di­aľ­ky. Net­ra­dič­né, ale účin­né rie­še­nie. Vždy pris­ta­ne na ko­le­sách a pok­ra­ču­je v rov­na­kom sme­re ako pred sko­kom. Konštruk­cia je od­ol­ná pro­ti ná­ra­zom tak­že sa ne­mu­sí­te báť pá­dov z vý­šky, do kto­rej do­ká­že sám vy­sko­čiť, ale z väč­šej vý­šky sa ho neod­po­rú­ča púš­ťať.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

5 spô­so­bov, ako zvý­šiť kon­ver­ziu na e-sho­pe
Pojem konverzia môže mať na internete mnohoraký význam. Najčastejšie sa však používa práve v spojení s elektronickým obchodovaním. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 4. časť
Databázy dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých aplikácií, ktoré potrebujú ukladať a spracúvať väčšie množstva dát. čítať »
 
Pr­vá ap­li­ká­cia UWP pre Win­dows 10
Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. čítať »
 
Ani­má­cia
Animácia umožňuje meniť grafický objekt, konkrétne parametre vykresľovania, napríklad veľkosť, farbu, priehľadnosť, umiestnenie, orientáciu a podobne. Zmeny sa vykonávajú dynamicky, postupne v závislosti od času. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 1. časť
Na úvod pár nostalgických spomienok: V apríli 2006 bola uverejnená prvá časť pôvodného seriálu Linux súkromne i pracovne, v ktorom sme sa venovali používaniu operačného systému Linux v súkromí, ale i v práci. čítať »
 
Ov­lá­da­nie za­ria­de­ní s dos­kou Ar­dui­no z Win­dows Pho­ne
Malá, lacná a predovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť s Windows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter