Logitech MX Anywhere 2

Pri mo­bil­nej my­ši je dô­le­ži­té, aby do­ká­za­la fun­go­vať na akom­koľ­vek povr­chu. A pres­ne tú­to schop­nosť naz­na­ču­je slo­vo Anywhe­re v jej ozna­če­ní. Tech­no­ló­gia Lo­gi­tech Darkfield La­ser umož­ňu­je pou­ží­vať myš na prak­tic­ky akom­koľ­vek povr­chu vrá­ta­ne sk­la, la­ko­va­ných sto­lov a iných vy­so­ko­les­klých povr­chov. Op­tic­ké my­ši tra­dič­ne tes­tu­je­me na dvoch povr­choch, kto­ré pred­sta­vu­jú dva extrém­ne proti­pó­ly - kon­fe­renč­ný sto­lík z les­klé­ho sk­la, kto­ré tak­mer všet­ko svet­lo od­ra­zí, a čier­na pod­lož­ka s mäk­kým povr­chom, kto­rá zas tak­mer všet­ko do­pad­nu­té svet­lo pohl­tí. Pri tom­to tes­te sme eš­te skú­si­li pre za­ují­ma­vosť pou­žiť ako pod­lož­ku pod myš dis­plej tab­le­tu, ta­kis­to z vy­so­ko­les­klým skle­ným povr­chom. Vo všet­kých troch prí­pa­doch myš fun­go­va­la pres­ne a spo­ľah­li­vo.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

5 spô­so­bov, ako zvý­šiť kon­ver­ziu na e-sho­pe
Pojem konverzia môže mať na internete mnohoraký význam. Najčastejšie sa však používa práve v spojení s elektronickým obchodovaním. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 4. časť
Databázy dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých aplikácií, ktoré potrebujú ukladať a spracúvať väčšie množstva dát. čítať »
 
Pr­vá ap­li­ká­cia UWP pre Win­dows 10
Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. čítať »
 
Ani­má­cia
Animácia umožňuje meniť grafický objekt, konkrétne parametre vykresľovania, napríklad veľkosť, farbu, priehľadnosť, umiestnenie, orientáciu a podobne. Zmeny sa vykonávajú dynamicky, postupne v závislosti od času. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 1. časť
Na úvod pár nostalgických spomienok: V apríli 2006 bola uverejnená prvá časť pôvodného seriálu Linux súkromne i pracovne, v ktorom sme sa venovali používaniu operačného systému Linux v súkromí, ale i v práci. čítať »
 
Ov­lá­da­nie za­ria­de­ní s dos­kou Ar­dui­no z Win­dows Pho­ne
Malá, lacná a predovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť s Windows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter