Creative Hitz WP-380

Konštruk­cia je po­mer­ne jem­ná, ľah­ká a je ur­če­ná skôr na men­šiu hla­vu, i keď sad­ne aj na väč­šiu. Slú­chad­lá Hitz WP-380 di­zaj­nom prav­de­po­dob­ne os­lo­via hlav­ne mlad­šiu ge­ne­rá­ciu. Na pr­vý poh­ľad sa zdá, že ide o slú­chad­lá, no v sku­toč­nos­ti je to head­set, keď­že v ne­veľ­kých náuš­ní­koch s 34 mm neo­dý­mo­vý­mi mag­net­mi sa skrý­va aj za­bu­do­va­ný mik­ro­fón.

Ok­rem to­ho tu náj­de­te i nie­koľ­ko ov­lá­da­cích pr­vkov: tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti, zme­nu po­ra­dia preh­rá­va­ných skla­dieb a tla­čid­lo na­pá­ja­nia, pou­ži­teľ­né aj na pri­jí­ma­nie ho­vo­rov. Na ľa­vom náuš­ní­ku na­šiel mies­to port mic­ro USB a 3,5 mm port jack na káb­lo­vý vstup, na pra­vom je dvoj­fa­reb­ná sta­vo­vá LED di­óda. Mož­nos­ti pri­po­je­nia k zdro­ju sig­ná­lu sú veľ­ké. Ok­rem pri­po­je­nia cez blue­tooth je mož­né pri­po­je­nie pril­ože­ným 1,2 m káb­lom a do­kon­ca aj tech­no­ló­giou NFC. Náuš­ní­ky sú sklop­né, a tak ich mô­že­te bez prob­lé­mov vziať so se­bou nap­rík­lad na do­vo­len­ku či pre­chádz­ku.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

5 spô­so­bov, ako zvý­šiť kon­ver­ziu na e-sho­pe
Pojem konverzia môže mať na internete mnohoraký význam. Najčastejšie sa však používa práve v spojení s elektronickým obchodovaním. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 4. časť
Databázy dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých aplikácií, ktoré potrebujú ukladať a spracúvať väčšie množstva dát. čítať »
 
Pr­vá ap­li­ká­cia UWP pre Win­dows 10
Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. čítať »
 
Ani­má­cia
Animácia umožňuje meniť grafický objekt, konkrétne parametre vykresľovania, napríklad veľkosť, farbu, priehľadnosť, umiestnenie, orientáciu a podobne. Zmeny sa vykonávajú dynamicky, postupne v závislosti od času. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 1. časť
Na úvod pár nostalgických spomienok: V apríli 2006 bola uverejnená prvá časť pôvodného seriálu Linux súkromne i pracovne, v ktorom sme sa venovali používaniu operačného systému Linux v súkromí, ale i v práci. čítať »
 
Ov­lá­da­nie za­ria­de­ní s dos­kou Ar­dui­no z Win­dows Pho­ne
Malá, lacná a predovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť s Windows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter