Slideshow

Sli­des­how je lac­né za­ria­de­nie s An­droi­dom, ur­če­né na mul­ti­me­diál­ne pre­zen­tá­cie. Na TV ale­bo mo­ni­to­re prís­troj do­ká­že auto­ma­tic­ky preh­rá­vať ob­ráz­ky a vi­deá, kto­rý­mi ste ho pred­tým napl­ni­li. No do­ká­že to­ho ove­ľa viac.

Har­dvér a ko­nek­ti­vi­ta

Ide o kom­pakt­ný mi­nia­túr­ny po­čí­tač, kto­rý pri­po­mí­na väč­ší kľúč USB. Po­há­ňa ho čip Am­lo­gic AML8726-M3 1 GHz, kto­rý dopĺňa 1 GB RAM. Na spo­je­nie s dis­ple­jom dis­po­nu­je za­bu­do­va­ným por­tom HDMI. Pod­ľa vý­rob­cu by ma­lo všet­ko pra­co­vať aj pri pou­ži­tí re­duk­cie na DVI, no ús­peš­nosť pos­tu­pu ne­ga­ran­tu­je. Na te­le za­ria­de­nia sa na­chá­dza port USB, port mic­ro USB na na­pá­ja­cí adap­tér, vstup jack na IR di­aľ­ko­vý ov­lá­dač, zá­suv­ka na kar­tu SD a tla­čid­lo na­pá­ja­nia. Náj­de­te tu i ma­lú od­ní­ma­teľ­nú a po­hyb­li­vú an­tén­ku Wi-Fi. Ope­rač­ný sys­tém, na kto­rom KlikTV beží, je An­droid 4.0.4, tak­že pre pou­ží­va­te­ľa oboz­ná­me­né­ho s tým­to OS ov­lá­da­nie a nas­ta­ve­nie ne­bu­de prob­lém.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

5 spô­so­bov, ako zvý­šiť kon­ver­ziu na e-sho­pe
Pojem konverzia môže mať na internete mnohoraký význam. Najčastejšie sa však používa práve v spojení s elektronickým obchodovaním. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 4. časť
Databázy dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých aplikácií, ktoré potrebujú ukladať a spracúvať väčšie množstva dát. čítať »
 
Pr­vá ap­li­ká­cia UWP pre Win­dows 10
Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. čítať »
 
Ani­má­cia
Animácia umožňuje meniť grafický objekt, konkrétne parametre vykresľovania, napríklad veľkosť, farbu, priehľadnosť, umiestnenie, orientáciu a podobne. Zmeny sa vykonávajú dynamicky, postupne v závislosti od času. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 1. časť
Na úvod pár nostalgických spomienok: V apríli 2006 bola uverejnená prvá časť pôvodného seriálu Linux súkromne i pracovne, v ktorom sme sa venovali používaniu operačného systému Linux v súkromí, ale i v práci. čítať »
 
Ov­lá­da­nie za­ria­de­ní s dos­kou Ar­dui­no z Win­dows Pho­ne
Malá, lacná a predovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť s Windows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter