Zero client SUNDE

V niek­to­rých mo­der­ných ban­kách, tla­čo­vých stre­dis­kách či škol­ských učeb­niach by ste kla­sic­ké PC či ten­ké­ho klien­ta hľa­da­li már­ne. Rie­še­ním ré­bu­su je ze­ro client, kto­rý sa uk­rý­va v ma­lej ška­tuľ­ke pri­pev­ne­nej spra­vid­la na za­dnej stra­ne mo­ni­to­ra.

Ze­ro client

Ne­bu­de­me sup­lo­vať ja­zy­ko­ved­cov a vy­mýš­ľať slo­ven­ský ek­vi­va­lent toh­to poj­mu. Na roz­diel od kla­sic­kých po­čí­ta­čov, kto­ré ma­jú vlast­ný pro­ce­sor, pa­mäť, dis­ko­vé úlo­žis­ko úda­jov, ope­rač­ný sys­tém a vo väč­ši­ne prí­pa­dov aj lo­kál­ne nain­šta­lo­va­né ap­li­ká­cie, ZE­RO client je jed­no­du­ché a lac­né za­ria­de­nie, kto­ré­ho je­di­ná úlo­ha je spros­tred­ko­vať pou­ží­va­te­ľo­vi pre­zen­tač­né roz­hra­nie vir­tuál­nych po­čí­ta­čov bež­iacich na server­i.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

5 spô­so­bov, ako zvý­šiť kon­ver­ziu na e-sho­pe
Pojem konverzia môže mať na internete mnohoraký význam. Najčastejšie sa však používa práve v spojení s elektronickým obchodovaním. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 4. časť
Databázy dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých aplikácií, ktoré potrebujú ukladať a spracúvať väčšie množstva dát. čítať »
 
Pr­vá ap­li­ká­cia UWP pre Win­dows 10
Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. čítať »
 
Ani­má­cia
Animácia umožňuje meniť grafický objekt, konkrétne parametre vykresľovania, napríklad veľkosť, farbu, priehľadnosť, umiestnenie, orientáciu a podobne. Zmeny sa vykonávajú dynamicky, postupne v závislosti od času. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 1. časť
Na úvod pár nostalgických spomienok: V apríli 2006 bola uverejnená prvá časť pôvodného seriálu Linux súkromne i pracovne, v ktorom sme sa venovali používaniu operačného systému Linux v súkromí, ale i v práci. čítať »
 
Ov­lá­da­nie za­ria­de­ní s dos­kou Ar­dui­no z Win­dows Pho­ne
Malá, lacná a predovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť s Windows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter