Creative Sound Blaster Roar SR20A

Znač­ka Sound Blas­ter od spo­loč­nos­ti Crea­ti­ve vždy vy­jad­ro­va­la kva­lit­né a ko­mer­čne ús­peš­né pro­duk­ty v ob­las­ti zvu­ku. Ak sa v ob­do­bí let­ných do­vo­le­niek ob­ze­rá­te po bez­drô­to­vom rep­ro­duk­to­re, kto­rý bu­de vý­ni­moč­ný, tu ste na správ­nom mies­te.

Di­zajn a mož­nos­ti

Te­lo rep­ro­duk­to­ra je ko­vo­vé, s po­gu­mo­va­ním na mies­tach, kde sa na­chá­dza­jú ov­lá­da­cie pr­vky. Tých je tu po­žeh­na­ne a na pr­vý poh­ľad ani nie je jas­né, čo všet­ko ten­to ma­lý zá­zrak do­ká­že. Prek­va­pe­nie spô­so­bí aj po­lo­ha dl­hšou stra­nou do­lu, v kto­rej má prís­troj správ­ne pl­niť svo­ju fun­kciu. Dôs­led­kom je vy­ššia sta­bi­li­ta a kon­ku­ren­cia by si tu moh­la zob­rať prík­lad. Tá­to po­lo­ha vy­chá­dza z umies­tne­nia pia­tich rep­ro­duk­to­rov vnút­ri za­ria­de­nia.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

5 spô­so­bov, ako zvý­šiť kon­ver­ziu na e-sho­pe
Pojem konverzia môže mať na internete mnohoraký význam. Najčastejšie sa však používa práve v spojení s elektronickým obchodovaním. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 4. časť
Databázy dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých aplikácií, ktoré potrebujú ukladať a spracúvať väčšie množstva dát. čítať »
 
Pr­vá ap­li­ká­cia UWP pre Win­dows 10
Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. čítať »
 
Ani­má­cia
Animácia umožňuje meniť grafický objekt, konkrétne parametre vykresľovania, napríklad veľkosť, farbu, priehľadnosť, umiestnenie, orientáciu a podobne. Zmeny sa vykonávajú dynamicky, postupne v závislosti od času. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 1. časť
Na úvod pár nostalgických spomienok: V apríli 2006 bola uverejnená prvá časť pôvodného seriálu Linux súkromne i pracovne, v ktorom sme sa venovali používaniu operačného systému Linux v súkromí, ale i v práci. čítať »
 
Ov­lá­da­nie za­ria­de­ní s dos­kou Ar­dui­no z Win­dows Pho­ne
Malá, lacná a predovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť s Windows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter