ASUS Transformer Book T100 Chi

Pre­mýš­ľa­te, či sa pre vás bu­de viac ho­diť tab­let ale­bo no­te­book? Ale­bo ste už roz­hod­nu­tí pre za­ria­de­nie ty­pu 2 v 1 a hľa­dá­te mo­del, kto­rý bu­de mať spo­ľah­li­vý ko­nek­tor a dob­ré konštruk­čné rie­še­nie spo­je­nia me­dzi tab­le­to­vou čas­ťou a klá­ves­ni­cou? V ka­te­gó­rii 10-pal­co­vých za­ria­de­ní má­me pre vás dob­rý tip.

Pev­ná a ele­gan­tná konštruk­cia

Pod­ľa na­šich pries­ku­mov u rôz­nych ty­pov pou­ží­va­te­ľov, kto­rí vy­uží­va­jú za­ria­de­nia 2 v 1 rôz­nych zna­čiek, tak­mer kaž­dý z nich si vy­skú­šal dis­plej od­po­jiť a zno­vu pri­po­jiť ku klá­ves­ni­ci, ale dr­vi­vá väč­ši­na po­tom prís­troj stá­le pou­ží­va­la v re­ži­me no­te­book a viac ho ne­ro­zo­be­ra­la. Dô­vo­dom bo­lo jed­nak tu­hé me­cha­nic­ké pre­po­je­nie, jed­nak oba­va o ži­vot­nosť ko­nek­to­ra pre­pá­ja­jú­ce­ho obid­ve čas­ti. ASUS Tran­sfor­mer Book Chi žiad­ny ko­nek­tor ne­má, klá­ves­ni­ca je s tab­le­tom pre­po­je­ná cez blue­tooth a me­cha­nic­ké spo­je­nie na bá­ze sil­ných neo­dý­mo­vých mag­ne­tov je pres­né, spo­ľah­li­vé a za­is­ťu­je bez­peč­né, spo­ľah­li­vé a bez­prob­lé­mo­vé do­ko­va­nie.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

5 spô­so­bov, ako zvý­šiť kon­ver­ziu na e-sho­pe
Pojem konverzia môže mať na internete mnohoraký význam. Najčastejšie sa však používa práve v spojení s elektronickým obchodovaním. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 4. časť
Databázy dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých aplikácií, ktoré potrebujú ukladať a spracúvať väčšie množstva dát. čítať »
 
Pr­vá ap­li­ká­cia UWP pre Win­dows 10
Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. čítať »
 
Ani­má­cia
Animácia umožňuje meniť grafický objekt, konkrétne parametre vykresľovania, napríklad veľkosť, farbu, priehľadnosť, umiestnenie, orientáciu a podobne. Zmeny sa vykonávajú dynamicky, postupne v závislosti od času. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 1. časť
Na úvod pár nostalgických spomienok: V apríli 2006 bola uverejnená prvá časť pôvodného seriálu Linux súkromne i pracovne, v ktorom sme sa venovali používaniu operačného systému Linux v súkromí, ale i v práci. čítať »
 
Ov­lá­da­nie za­ria­de­ní s dos­kou Ar­dui­no z Win­dows Pho­ne
Malá, lacná a predovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť s Windows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter