Lumia 640 XL

No­vú Lu­miu sme moh­li otes­to­vať s pô­vod­ným ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows Pho­ne 8.1, kto­ré­ho pon­ti­fi­kát sa onedl­ho skon­čí, ale­bo vy­skú­šať ho­rú­cu no­vin­ku Win­dows 10 Mo­bi­le, kto­rý bol v ča­se pí­sa­nia člán­ku vo ver­zii In­si­der Pre­view. Zvo­li­li sme dru­hú, per­spek­tív­nej­šiu mož­nosť a vý­sled­kom sú dva člán­ky - re­cen­zia te­le­fó­nu a pred­sta­ve­nie mož­nos­tí no­vé­ho mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu.

Di­zajn a konštruk­cia

Prís­troj s 5,7" dis­ple­jom sa eš­te stá­le dá v tom­to prí­pa­de (nie s priž­mú­re­ním oka, ale skôr s na­tiah­nu­tím pr­stov veľ­kej chlap­skej ru­ky) po­va­žo­vať za te­le­fón, ale pal­com ce­lú plo­chu dis­ple­ja neob­siah­ne­te, tak­že pod­ľa toh­to kri­té­ria je to už phab­let. Di­zajn pri poh­ľa­de spre­du je kom­pakt­ný, s po­mer­ne vý­raz­ne za­ob­le­ný­mi roh­mi. Prak­tic­ky ce­lú plo­chu pred­né­ho pa­ne­la za­be­rá ochran­né sklo Cor­ning Go­ril­la Glass 3. Tla­čid­lá Win­dows, vy­hľa­dá­va­nie a náv­rat sa v prí­pa­de pot­re­by zob­ra­zia v spod­nej čas­ti dis­ple­ja. Hra­na od­de­ľu­jú­ca za­dnú ste­nu od boč­nej je po­mer­ne os­trá, nie však nep­rí­jem­ne. Vďa­ka mier­nej vy­puk­los­ti za­dnej ste­ny sa te­le­fón dob­re dr­ží v ru­ke, sa­moz­rej­me, v rám­ci in­ten­cií je­ho roz­me­rov, ale to je jed­no­du­cho daň za väč­šiu plo­chu dis­ple­ja.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

5 spô­so­bov, ako zvý­šiť kon­ver­ziu na e-sho­pe
Pojem konverzia môže mať na internete mnohoraký význam. Najčastejšie sa však používa práve v spojení s elektronickým obchodovaním. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 4. časť
Databázy dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých aplikácií, ktoré potrebujú ukladať a spracúvať väčšie množstva dát. čítať »
 
Pr­vá ap­li­ká­cia UWP pre Win­dows 10
Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. čítať »
 
Ani­má­cia
Animácia umožňuje meniť grafický objekt, konkrétne parametre vykresľovania, napríklad veľkosť, farbu, priehľadnosť, umiestnenie, orientáciu a podobne. Zmeny sa vykonávajú dynamicky, postupne v závislosti od času. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 1. časť
Na úvod pár nostalgických spomienok: V apríli 2006 bola uverejnená prvá časť pôvodného seriálu Linux súkromne i pracovne, v ktorom sme sa venovali používaniu operačného systému Linux v súkromí, ale i v práci. čítať »
 
Ov­lá­da­nie za­ria­de­ní s dos­kou Ar­dui­no z Win­dows Pho­ne
Malá, lacná a predovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť s Windows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter