HP ProBook 430 G2

HP Pro­book 430 vo svo­jej dru­hej ge­ne­rá­cii zos­tá­va ver­ný svo­jej po­ves­ti ľah­ko pre­nos­né­ho a vý­kon­né­ho nás­tro­ja na fi­rem­né aj do­má­ce pou­ži­tie za pri­ja­teľ­nú ce­nu.

HP Pro­book 430 G2 vy­ni­ká štý­lo­vým di­zaj­nom a ele­gan­tnou povr­cho­vou úp­ra­vou. Na pr­vý poh­ľad za­uj­me štíh­le te­lo, níz­ka hmot­nosť a roz­me­ry tak aku­rát na rých­le a jed­no­du­ché pre­ná­ša­nie, no­te­book sad­ne pres­ne do ru­ky.

Opis

Ce­lé te­lo je v kom­bi­ná­cii ko­vo­vej si­vej a čier­nej far­by. Vnú­tor­ná spod­ná časť má povr­cho­vú úp­ra­vu evo­ku­jú­cu brú­se­ný hli­ník. Klá­ves­ni­ca je v tej­to veľ­kos­tnej ka­te­gó­rii ty­pic­ky bez sa­mos­tat­nej čí­sel­nej čas­ti. Nad ňou náj­de­te vľa­vo tla­čid­lo hlav­né­ho vy­pí­na­ča, vpra­vo tla­čid­lo prep­nu­tia do re­ži­mu lie­tad­lo (vy­pne všet­ky bez­drô­to­vé tech­no­ló­gie) a vy­pnu­tie zvu­ku. Všet­ky tla­čid­lá ma­jú pod­svie­te­né pik­tog­ra­my, tak­že nie je prob­lém ich náj­sť aj v tme. V stred­nej čas­ti je umies­tne­ná jem­ná mriež­ka uk­rý­va­jú­ca rep­ro­duk­to­ry. Vpra­vo pod klá­ves­ni­cou sa na­chá­dza sní­mač od­tlač­kov pr­stov a v stred­nej čas­ti kla­sic­ký touch­pad.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

5 spô­so­bov, ako zvý­šiť kon­ver­ziu na e-sho­pe
Pojem konverzia môže mať na internete mnohoraký význam. Najčastejšie sa však používa práve v spojení s elektronickým obchodovaním. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 4. časť
Databázy dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých aplikácií, ktoré potrebujú ukladať a spracúvať väčšie množstva dát. čítať »
 
Pr­vá ap­li­ká­cia UWP pre Win­dows 10
Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. čítať »
 
Ani­má­cia
Animácia umožňuje meniť grafický objekt, konkrétne parametre vykresľovania, napríklad veľkosť, farbu, priehľadnosť, umiestnenie, orientáciu a podobne. Zmeny sa vykonávajú dynamicky, postupne v závislosti od času. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 1. časť
Na úvod pár nostalgických spomienok: V apríli 2006 bola uverejnená prvá časť pôvodného seriálu Linux súkromne i pracovne, v ktorom sme sa venovali používaniu operačného systému Linux v súkromí, ale i v práci. čítať »
 
Ov­lá­da­nie za­ria­de­ní s dos­kou Ar­dui­no z Win­dows Pho­ne
Malá, lacná a predovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť s Windows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter