Garmin vívoactive

Kla­sic­ké in­te­li­gen­tné ho­din­ky sí­ce mo­ni­to­ru­jú aj niek­to­ré po­hy­bo­vé ak­ti­vi­ty, ale ví­voac­ti­ve od Gar­mi­nu je prís­troj vy­slo­ve­ne špe­cia­li­zo­va­ný na šport a zá­znam trás pre bež­cov, cyk­lis­tov, plav­cov či gol­fis­tov. V spo­lup­rá­ci so smar­tfó­nom vás upo­zor­ní aj na pri­chá­dza­jú­ce ho­vo­ry, sprá­vy či uda­los­ti z ka­len­dá­ra.

Di­zajn

Di­zaj­né­rom Gar­mi­nu sa po­da­ri­lo skĺbiť účel a ele­gan­ciu, ho­din­ky vám pris­ta­nú rov­na­ko dob­re k špor­to­vé­mu dre­su aj k ob­le­ku, tak­že ich mô­že­te no­siť prak­tic­ky stá­le. V po­rov­na­ní s kon­ku­ren­ciou sú men­šie a ľah­šie a pre­dov­šet­kým zob­ra­zu­jú čas neus­tá­le. Net­re­ba stlá­čať tla­čid­lo či ro­biť ges­tá, aby sa ak­ti­vo­val dis­plej. Ten má sí­ce po­mer­ne níz­ke roz­lí­še­nie 205 × 148 pixelov, ale je dob­re či­ta­teľ­ný za akých­koľ­vek sve­tel­ných pod­mie­nok vrá­ta­ne sl­neč­né­ho svet­la. Po­dob­ne ako pri kla­sic­kých ho­din­kách mu­sí­te za­pnúť pod­svie­te­nie len v prí­pa­de še­ra či tmy.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

5 spô­so­bov, ako zvý­šiť kon­ver­ziu na e-sho­pe
Pojem konverzia môže mať na internete mnohoraký význam. Najčastejšie sa však používa práve v spojení s elektronickým obchodovaním. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 4. časť
Databázy dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých aplikácií, ktoré potrebujú ukladať a spracúvať väčšie množstva dát. čítať »
 
Pr­vá ap­li­ká­cia UWP pre Win­dows 10
Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. čítať »
 
Ani­má­cia
Animácia umožňuje meniť grafický objekt, konkrétne parametre vykresľovania, napríklad veľkosť, farbu, priehľadnosť, umiestnenie, orientáciu a podobne. Zmeny sa vykonávajú dynamicky, postupne v závislosti od času. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 1. časť
Na úvod pár nostalgických spomienok: V apríli 2006 bola uverejnená prvá časť pôvodného seriálu Linux súkromne i pracovne, v ktorom sme sa venovali používaniu operačného systému Linux v súkromí, ale i v práci. čítať »
 
Ov­lá­da­nie za­ria­de­ní s dos­kou Ar­dui­no z Win­dows Pho­ne
Malá, lacná a predovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť s Windows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter