GAMEBOX

V PC RE­VUE má­me veľ­mi ra­di ne­zá­vis­lé hry. Na inter­ne­te ich náj­de­te pod an­glic­kým ozna­če­ním in­die, kto­ré je od­vo­de­né od in­de­pen­dent, čo je pros­tý prek­lad slo­va ne­zá­vis­lý (mys­lí sa tým autor). Ide te­da o hry od tvor­cov, kto­rí sú sa­mi se­be pán­mi a mô­žu hry vy­rá­bať pres­ne pod­ľa svo­jej krea­tív­nej ví­zie. To­to je v prud­kom kon­tras­te s väč­ši­nou veľ­kých pro­jek­tov, kto­ré ma­jú za se­bou vy­da­va­teľ­stvo fi­nan­cu­jú­ce ich vý­voj v kon­krét­nom štú­diu. Sa­moz­rej­me, netvr­dí­me, že ten­to druh hier mu­sí byť ne­vyh­nut­ne zlý, je mno­ho vy­so­ko­roz­poč­to­vých ti­tu­lov, kto­ré sme si za­hra­li veľ­mi ra­di, či už pre nád­her­nú tech­nic­kú strán­ku, fil­mo­vé po­da­nie, ale­bo ši­ro­ký svet, kto­rý vie spros­tred­ko­vať len pro­fe­sio­nál­ne štú­dio s de­siat­ka­mi až stov­ka­mi za­mes­tnan­cov.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

5 spô­so­bov, ako zvý­šiť kon­ver­ziu na e-sho­pe
Pojem konverzia môže mať na internete mnohoraký význam. Najčastejšie sa však používa práve v spojení s elektronickým obchodovaním. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 4. časť
Databázy dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých aplikácií, ktoré potrebujú ukladať a spracúvať väčšie množstva dát. čítať »
 
Pr­vá ap­li­ká­cia UWP pre Win­dows 10
Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. čítať »
 
Ani­má­cia
Animácia umožňuje meniť grafický objekt, konkrétne parametre vykresľovania, napríklad veľkosť, farbu, priehľadnosť, umiestnenie, orientáciu a podobne. Zmeny sa vykonávajú dynamicky, postupne v závislosti od času. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 1. časť
Na úvod pár nostalgických spomienok: V apríli 2006 bola uverejnená prvá časť pôvodného seriálu Linux súkromne i pracovne, v ktorom sme sa venovali používaniu operačného systému Linux v súkromí, ale i v práci. čítať »
 
Ov­lá­da­nie za­ria­de­ní s dos­kou Ar­dui­no z Win­dows Pho­ne
Malá, lacná a predovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť s Windows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter