Zaujímavé aplikácie pre Android

Vy­pad­ni.sk

Na­priek pe­jo­ra­tív­ne zne­jú­ce­mu náz­vu je tá­to ap­li­ká­cia úpl­ne se­rióz­ny nás­troj, pou­ži­teľ­ný na vy­hľa­da­nie des­ti­ná­cie na vý­let či do­vo­len­ku. Za­ují­ma­vá je pod­po­ra GPS, vďa­ka kto­rej ap­li­ká­cia do­ká­že k zvo­le­né­mu cie­ľu na­vi­go­vať, pou­ží­vať kom­pas a vy­hľa­dá­vať pod­ľa ak­tuál­nej po­lo­hy. Z ka­te­gó­rií tu náj­de­me uby­to­va­cie za­ria­de­nia, prí­rod­né za­ují­ma­vos­ti, jas­ky­ne, hra­dy, ale aj me­nej po­pu­lár­ne ar­cheolo­gic­ké ná­le­zis­ká či ra­rit­né des­ti­ná­cie. Pod­po­ro­va­né je aj vy­hľa­dá­va­nie pod­ľa náz­vov miest, ob­cí a ob­jek­tov a zob­ra­ze­nie na ma­pe. Pou­ží­va­teľ mô­že k ob­jek­tom pri­dať a uve­rej­niť aj vlas­tné fo­tog­ra­fie.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

5 spô­so­bov, ako zvý­šiť kon­ver­ziu na e-sho­pe
Pojem konverzia môže mať na internete mnohoraký význam. Najčastejšie sa však používa práve v spojení s elektronickým obchodovaním. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 4. časť
Databázy dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých aplikácií, ktoré potrebujú ukladať a spracúvať väčšie množstva dát. čítať »
 
Pr­vá ap­li­ká­cia UWP pre Win­dows 10
Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. čítať »
 
Ani­má­cia
Animácia umožňuje meniť grafický objekt, konkrétne parametre vykresľovania, napríklad veľkosť, farbu, priehľadnosť, umiestnenie, orientáciu a podobne. Zmeny sa vykonávajú dynamicky, postupne v závislosti od času. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 1. časť
Na úvod pár nostalgických spomienok: V apríli 2006 bola uverejnená prvá časť pôvodného seriálu Linux súkromne i pracovne, v ktorom sme sa venovali používaniu operačného systému Linux v súkromí, ale i v práci. čítať »
 
Ov­lá­da­nie za­ria­de­ní s dos­kou Ar­dui­no z Win­dows Pho­ne
Malá, lacná a predovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť s Windows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter