Panasonic HC-VX870

Vý­rob­co­via vi­deo­ka­mier to ma­jú v pos­led­nom ča­se ťaž­ké. Zo všet­kých strán sa na spot­re­bi­te­ľov va­lí po­nu­ka pok­ro­či­lých smar­tfó­nov a kom­pak­tných fo­toa­pa­rá­tov, kto­ré si ná­ro­ku­jú za­stať fun­kciu vi­deo­ka­me­ry. Je prav­da, že niek­to­rým mo­de­lom sa to čias­toč­ne ale­bo úpl­ne da­rí, na­priek to­mu však kla­sic­ké vi­deo­ka­me­ry ma­jú stá­le čo po­núk­nuť.

Pa­na­so­nic na vý­sta­ve CES 2015 pred­sta­vil no­vý mo­de­lo­vý rad vi­deo­ka­mier, na kto­ré­ho vr­cho­le sto­ja mo­de­ly HC-VX870 a HC-VX970 s mož­nos­ťou 4K zá­zna­mu vi­dea. Nám sa vďa­ka fir­me Kraj­čík Elek­tro po­da­ri­lo zís­kať na otes­to­va­nie lac­nej­ší z oboch mo­de­lov HC-VX870.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

5 spô­so­bov, ako zvý­šiť kon­ver­ziu na e-sho­pe
Pojem konverzia môže mať na internete mnohoraký význam. Najčastejšie sa však používa práve v spojení s elektronickým obchodovaním. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 4. časť
Databázy dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých aplikácií, ktoré potrebujú ukladať a spracúvať väčšie množstva dát. čítať »
 
Pr­vá ap­li­ká­cia UWP pre Win­dows 10
Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. čítať »
 
Ani­má­cia
Animácia umožňuje meniť grafický objekt, konkrétne parametre vykresľovania, napríklad veľkosť, farbu, priehľadnosť, umiestnenie, orientáciu a podobne. Zmeny sa vykonávajú dynamicky, postupne v závislosti od času. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 1. časť
Na úvod pár nostalgických spomienok: V apríli 2006 bola uverejnená prvá časť pôvodného seriálu Linux súkromne i pracovne, v ktorom sme sa venovali používaniu operačného systému Linux v súkromí, ale i v práci. čítať »
 
Ov­lá­da­nie za­ria­de­ní s dos­kou Ar­dui­no z Win­dows Pho­ne
Malá, lacná a predovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť s Windows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter