Reproduktor X-mini Clear 2.1

Spo­loč­nosť X-mi­ni sa svoj kú­sok ko­lá­ča na tr­hu mo­bil­ných rep­ro­duk­to­rov sna­ží od­hryz­núť mo­de­lom Clear 2.1. Ide o prie­hľad­né za­ria­de­nie, kto­ré vás ne­chá na­hliad­nuť do svoj­ho vnút­ra.

Rep­ro­duk­tor je za­ba­le­ný v špe­ciál­nom kuf­rí­ku, kto­rý je sí­ce na nes­kor­šie pre­ná­ša­nie dosť veľ­ký, no vi­zuál­ne za­uj­me. Plas­to­vé te­lo ob­sa­hu­je dva men­šie 40 mm stre­do­výš­ko­vé ke­ra­mic­ké rep­ro­duk­to­ry s jed­ným 70 mm subwoofe­rom. Pri dôk­lad­nej­šom poh­ľa­de zis­tí­te, že prie­hľad­nosť nie je úpl­ná a pred­sa len pou­ži­té sú­čias­tky neu­vi­dí­te. Na efekt však sta­čí, že vi­dieť plas­to­vé tru­bi­ce bas­ref­lexu a rep­ro­duk­to­ry. Sú­čas­ťou ba­le­nia je i od­ní­ma­teľ­ný pred­ný pa­nel, kto­rým mô­že­te pred­nú časť prik­ryť a ochrá­niť tak zra­ni­teľ­né mem­brá­ny rep­ro­duk­to­rov. Ov­lá­da­nie je rie­še­né ele­gan­tne pod­svie­te­ný­mi sen­zo­ric­ký­mi tla­čid­la­mi na vr­chnej stra­ne prís­tro­ja a uk­rý­va sa tu aj za­bu­do­va­ný mik­ro­fón. Na za­dnej stra­ne sa na­chá­dza port USB, vstup na adap­tér, lin­ko­vý vstup a re­se­to­va­cia di­er­ka. Konštruk­cia za­ria­de­nia je ľah­ká a ob­lá, tak­že sa s ním dob­re ma­ni­pu­lu­je a pô­so­bí es­te­tic­ky.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

5 spô­so­bov, ako zvý­šiť kon­ver­ziu na e-sho­pe
Pojem konverzia môže mať na internete mnohoraký význam. Najčastejšie sa však používa práve v spojení s elektronickým obchodovaním. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 4. časť
Databázy dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých aplikácií, ktoré potrebujú ukladať a spracúvať väčšie množstva dát. čítať »
 
Pr­vá ap­li­ká­cia UWP pre Win­dows 10
Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. čítať »
 
Ani­má­cia
Animácia umožňuje meniť grafický objekt, konkrétne parametre vykresľovania, napríklad veľkosť, farbu, priehľadnosť, umiestnenie, orientáciu a podobne. Zmeny sa vykonávajú dynamicky, postupne v závislosti od času. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 1. časť
Na úvod pár nostalgických spomienok: V apríli 2006 bola uverejnená prvá časť pôvodného seriálu Linux súkromne i pracovne, v ktorom sme sa venovali používaniu operačného systému Linux v súkromí, ale i v práci. čítať »
 
Ov­lá­da­nie za­ria­de­ní s dos­kou Ar­dui­no z Win­dows Pho­ne
Malá, lacná a predovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť s Windows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter