Blog: 10 dôvodov, prečo som sa stal úspešným

Kni­hy ako BlackSwan od Ta­le­ba ale­bo Thin­king fast and slow od Kah­ne­ma­na mi zme­ni­li poh­ľad na svet. Po­cho­pil som, koľ­ko ne­do­ko­na­los­tí má v se­be ľud­ský mo­zog a ako ho to ov­plyv­ňu­je vo vní­ma­ní sve­ta a sú­vis­los­tí. Jed­na z naj­zau­jí­ma­vej­ších chýb je sur­vi­vor­ship bias. Na­priek to­mu, že je po voj­ne a vi­dí­te spät­ne uda­los­ti, vy­hod­no­tí­te ich nep­res­ne a pri­pi­su­je­te niek­to­rým ve­ciam väč­šiu vá­hu, než reál­ne v da­nej si­tuá­cii ma­li.

No­vi­ná­ri sa vás spý­ta­jú, čo je za va­ším ús­pe­chom, a vy vy­me­nu­je­te 10 ve­cí, ako tvr­dá prá­ca, dob­ré stra­te­gic­ké roz­hod­nu­tia, ľu­dia oko­lo vás, dob­rý mar­ke­ting, pro­dukt, a me­dzi ni­mi aj šťas­tie. Sur­vi­vor­ship bias ho­vo­rí prá­ve o tom, že tie­to zá­ve­ry sú väč­ši­nou nes­práv­ne a má­lok­to si uve­do­mu­je, akú ob­rov­skú ro­lu zoh­ra­li pre­men­né, kto­ré si neu­ve­do­mu­je­me.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

5 spô­so­bov, ako zvý­šiť kon­ver­ziu na e-sho­pe
Pojem konverzia môže mať na internete mnohoraký význam. Najčastejšie sa však používa práve v spojení s elektronickým obchodovaním. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 4. časť
Databázy dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých aplikácií, ktoré potrebujú ukladať a spracúvať väčšie množstva dát. čítať »
 
Pr­vá ap­li­ká­cia UWP pre Win­dows 10
Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. čítať »
 
Ani­má­cia
Animácia umožňuje meniť grafický objekt, konkrétne parametre vykresľovania, napríklad veľkosť, farbu, priehľadnosť, umiestnenie, orientáciu a podobne. Zmeny sa vykonávajú dynamicky, postupne v závislosti od času. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 1. časť
Na úvod pár nostalgických spomienok: V apríli 2006 bola uverejnená prvá časť pôvodného seriálu Linux súkromne i pracovne, v ktorom sme sa venovali používaniu operačného systému Linux v súkromí, ale i v práci. čítať »
 
Ov­lá­da­nie za­ria­de­ní s dos­kou Ar­dui­no z Win­dows Pho­ne
Malá, lacná a predovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť s Windows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter