Rozhovor: Ján Hromádka, Chief Technology Officer IBM Česká republika a Slovensko

PCR: Aký je roz­diel me­dzi Wat­so­nom a iný­mi sys­té­ma­mi ume­lej in­te­li­gen­cie ty­pu Cor­ta­ny či Si­ri, kto­ré umož­ňu­jú ko­mu­ni­ko­vať v pri­ro­dze­nom ja­zy­ku?

JH: Po­me­no­va­nie ume­lá in­te­li­gen­cia by som pre tie­to sys­té­my po­va­žol za príl­iš am­bi­cióz­ne. Lep­šie po­me­no­va­nie je kog­ni­tív­ne sys­té­my, pre­to­že sú schop­né učiť sa a zís­ka­né zna­los­ti vy­užiť. V sú­čas­nej po­do­be ma­jú tie­to tri sys­té­my eš­te k ume­lej in­te­li­gen­cii veľ­mi ďa­le­ko.
Zá­klad­ný roz­diel me­dzi ni­mi spo­čí­va v tom, že Si­ri aj Cor­ta­na sú sys­té­my pri­már­ne za­me­ra­né na jed­no­du­ché ov­lá­da­nie osob­ných za­ria­de­ní, napr. mo­bil­ných te­le­fó­nov, pros­tred­níc­tvom sú­bo­ru pria­mej lo­gi­ky. Pri zlo­ži­tej­ších úlo­hách už pot­re­bu­jú služ­by tre­tích strán. Wat­son je za­se sys­tém za­me­ra­ný na hĺbko­vú exper­tí­zu v ur­či­tej ob­las­ti. Ak chce­te vy­tvo­riť uda­losť v ka­len­dá­ri s klien­tom An­to­nom No­vá­kom, ne­bu­de­te za­dá­vať Si­ri úlo­hu v zne­ní: „Za­lož mi stret­nu­tie v ap­li­ká­cii na to ur­če­nej s klien­tom, kto­rý ria­di dru­hú naj­väč­šiu ban­ku na Slo­ven­sku pod­ľa mi­nu­lo­roč­né­ho čis­té­ho zis­ku." Si­ri ta­kú­to úlo­hu ne­po­cho­pí, ale zá­ro­veň tak­to sa ne­za­dá­va­jú po­ky­ny na ov­lá­da­nie mo­bil­né­ho te­le­fó­nu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

5 spô­so­bov, ako zvý­šiť kon­ver­ziu na e-sho­pe
Pojem konverzia môže mať na internete mnohoraký význam. Najčastejšie sa však používa práve v spojení s elektronickým obchodovaním. čítať »
 
WWW hac­king a ob­ra­na / 4. časť
Databázy dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť mnohých aplikácií, ktoré potrebujú ukladať a spracúvať väčšie množstva dát. čítať »
 
Pr­vá ap­li­ká­cia UWP pre Win­dows 10
Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. čítať »
 
Ani­má­cia
Animácia umožňuje meniť grafický objekt, konkrétne parametre vykresľovania, napríklad veľkosť, farbu, priehľadnosť, umiestnenie, orientáciu a podobne. Zmeny sa vykonávajú dynamicky, postupne v závislosti od času. čítať »
 
Li­nux súk­rom­ne i pra­cov­ne v2.0 / 1. časť
Na úvod pár nostalgických spomienok: V apríli 2006 bola uverejnená prvá časť pôvodného seriálu Linux súkromne i pracovne, v ktorom sme sa venovali používaniu operačného systému Linux v súkromí, ale i v práci. čítať »
 
Ov­lá­da­nie za­ria­de­ní s dos­kou Ar­dui­no z Win­dows Pho­ne
Malá, lacná a predovšetkým veľmi populárna vývojová doska Arduino nemá dostatok výkonu ani pamäte na to, aby sa dala priamo použiť s Windows 10 IoT Core či Micro .Net Frameworkom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter